Tryb pozakonkursowy

Starosta Wielicki informuje o uruchomienie od dnia 16 kwietnia 2018 roku  możliwości wnioskowania o dofinansowanie realizacji zadań w trybie art. 19a ww. ustawy (tzw. tryb pozakonkursowy) w dziedzimnach:

1.  upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tradycji np:

  1. organizacja imprez mających na celu podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, tradycji regionalnej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej poprzez organizację widowisk teatralnych i muzycznych, konkursów, wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych i literackich, konferencji, prelekcji;
  2. działania mające na celu ochronę środowiska, zwiększające świadomość z zakresu ochrony środowiska;
  3. działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie patriotyzmu, pogłębianie integracji europejskiej poprzez organizację imprez mających przybliżenie lokalnej społeczności kulturę i sztukę innych narodów;
  4. działania promujące naukę, edukację,  oświatę i wychowanie itp.

    2. upowszechnianie kultury fizycznej:
    1. organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo- rekreacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych itp.

Oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym  w 2018 roku wraz z pismem przewodnim o dofinansowanie wnioskowanego zadania w tym trybie, powinny być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

UWAGA: ze względu na konieczność dotrzymania ustawowych terminów, termin realizacji wnioskowanego zadania może rozpoczynać się najwcześniej 30 dni od daty złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Przy konstruowaniu kosztorysu, w składanym  wniosku, należy stosować zasadny obowiązujące w regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 roku.

 Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu Wielickiego w trybie art. 19 a ww. ustawy nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez uprawnione ustawowo  podmioty.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Wielickiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, uznając celowość realizacji zadania, może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wnioskowanego zadania
o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Procedura rozpatrzenia złożonego wniosku (oferty)  w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco:

1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce;

3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego w przypadku braku zgłoszonych uwag lub uznając ich nieważność, niezwłocznie zawiera umowę
o wsparcie finansowe realizacji wnioskowanego zadania.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu Wielickiego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

Oferta:

formularz oferty