Bank 1%

                 
                 
  Wykaz organizacji pozarządowych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego działających na na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego  
                 
L.p. Nazwa Cele stowarzyszenia Adres KRS  
1 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „DOBRO DZIECKA”

Celem stowarzyszenia jest:
– niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym, ubogim,
– wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
– przeciwdziałanie różnym formom patologii społecznej: demoralizacji, uzależnieniom (alkohol, narkotyki, inne),
– inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

32-014 Brzezie 338 0000057765  
2 Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – koło w Wieliczce

Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudniania i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także ochrony ich praw obywatelskich głównie poprzez:
– prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej, zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci,
– działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny;
– organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci;
– działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego ;
– działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i inne.

30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29, bl.23/3 0000088851  
3 Fundacja Osób Niepełnosprawnych Głównymi celami fundacji jest:
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
– działalność charytatywna;
– ochrona i promocja zdrowia;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działania na rzecz czynnego udziału osób niepełnosprawnych i specjalnej troski w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju
Podolany 74 32-420 Gdów 0000179900  
4 Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” Główne cele stowarzyszenia:
– objęcie patronatem dzieci niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia,
– pomoc rodzinom w zapoznaniu się z istniejącymi i nowymi metodami leczenia i rehabilitacji dzieci,
– pomoc organizacyjna oraz finansowa rodzinom mającym kłopoty z opłaceniem potrzebnego sprzętu, rehabilitacji, kształcenia oraz innych odpłatnych świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych dzieci,
– informowanie członków stowarzyszenia o aktach prawnych oraz przepisach dot. osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
– integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych i inne
32-005 Niepołomice, ul. Targowa 5 0000150740  
5 FUNDACJA „L’Arche” Główne cele fundacji:
– tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów – wspólnot typu rodzinnego, skupiających osoby upośledzone, asystentów i wolontariuszy,
– promowanie i rozwijanie idei wolontariatu,
– organizowanie warsztatów pracy,
– rehabilitację i współpracę ze specjalistami (m. in. lekarz, psycholog, doradca zawodowy),
– wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,
– tworzenie kręgu przyjaciół,
– oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m. in. poprzez kampanie informacyjno – promocyjne),
Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka 0000054452  
6 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wieliczce, ul. Szpunara 8 Cele statutowe:
– prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa, pozyskiwanie honorowych dawców krwi;
– niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą;
– prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej;
– prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy; – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
– rekrutacja, szkolenia i organizacja personelu i wolontariatu niezbędnego do wykonywania swoich zadań;
– działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
– organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno – oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz inne – dla dzieci, młodzieży i dorosłych
31-116 Kraków, ul. Studencka 19 0000225587  
7 Klub Abstynenta SOLNY GWAREK Cele statutowe:
– ochrona i promocja zdrowia;
– oddziaływanie na osoby używające alkoholu poprzez działania informacyjne, rozmowy, telefon zaufania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich;
– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej;
– prowadzenie profilaktycznej działalności informatyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży;
– współpraca z Kościołem oraz kościelnymi bractwami trzeźwości;
– współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka 0000175469  
8 Stowarzyszenie Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga Cele stowarzyszenia:
– wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie:pomocy społecznej, w tym osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
-ochrona i promocja zdrowia,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Stowarzyszenie w Niepołomicach zajmuje się głównie dożywianiem ok. 150 uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niepołomicach
ul. Piękna 2 32-005 Niepołomice 0000084670  
9 Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby Główne cele statutowe:
– organizowanie pomocy ludziom samotnym i ubogim;
– udzielanie pomocy medycznej poprzez „Dom Dziennej Pomocy”;
– opieka prawna, finansowa i pedagogiczna szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych i ubogich;
– dbałość o tradycje i wartości chrześcijańskie;
– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przemoc. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących – Kuchni im. Brata Alojzego Kosiby
ul. Brata Alojzego Kosiby 31 32-020 Wieliczka 0000042843  
10 Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach Główne cele statutowe:
– udzielanie wszechstronnej pomocy w realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach,
– prowadzenie niepublicznego Gimnazjum im. św. Wojciecha o uprawnieniach szkoły publicznej we wsi Staniątki
Staniątki 5 32-005 Niepołomice 0000114009  
11 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem”
w Niepołomicach
1) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością;
2) udzielanie pomocy w ochronie zdrowia i rehabilitacji chorych osób,
3) udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej osobom chorym, ich rodzinom i przyjaciołom.
ul. Kościuszki 16
32-005 Niepołomice
0000414760  
12 Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna 1) kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku ziemi wielickiej na krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
2) opracowanie programów i rozwijania działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki ziemi wielickiej ,
3) propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
4) doskonalenie kadr i prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki,
5) prowadzenie informacji turystycznej
pl. Kościuszki 2
32-020 Wieliczka
0000180721  
13 Fundacja Dzieciom KOLOROWY MOST – świadczenie opieki dzieciom i młodym dorosłym cierpiącym na wszelkie schorzenia ograniczające życie, choroby
przewlekłe, nieuleczalne, a w szczególności terminalne stany choroby nowotworowej. Opieka ta obejmuje zarówno
opiekę medyczną, emocjonalną, fizyczną, duchowną jak i społecznie-materialną. Celem opieki jest poprawa jakości
życia nieuleczalnie chorego dziecka poprzez minimalizowanie nieprzyjemnych objawów choroby, niesienie ulgi w
chorobie, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz opiekę w czasie umierania;
– udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom dzieci ww.;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych;
– świadczenie prenatalnej opieki paliatywnej udzielane rodzinie oczekującej dziecka i samemu dziecku w sytuacji,
gdy diagnoza prenatalna wskazuje chorobę nieuleczalną, ograniczającą jego życie;
– wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– wspieranie w żałobie rodzin, których bliscy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające
życie;
– prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób
pracujących z dziećmi wskazanymi wyżej;
– działalność na rzecz praw człowieka, w tym szczególności praw dziecka;
– działalność charytatywna i opiekuńczo wychowawcza
ul. Księcia Witolda 16
32-005 Niepołomice
0000851291