Bank 1%

Wykaz organizacji pozarządowych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego na terenie Powiatu Wielickiego (należy dodatkowo sprawdzić w wykazie Departamentu Pożytku w MRPiPS)

Nazwa Cele stowarzyszenia Adres KRS
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – Oddział Powiatowy „WIELICZKA”
Wieliczka
ul.Dembowskiego 15/2
Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:

·        nauki, edukacji, oświaty,wychowania

·        krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

·        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

·        ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

·        wspierania wysiłku lokalnych społeczności na rzecz szkół prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania,

·        popularyazacji poczynań kształtujących patriotycznie, obywatelskie postawy wynikające z wartości chrześcijańskich i kultury narodowej

31-519 Kraków,
ul. Rzeźnicza 2a
0000052078
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „DOBRO DZIECKA” Celem stowarzyszenia jest:

·        niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym, ubogim,

·        wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,

·        przeciwdzialanie różnym formom patologii społecznej: demoralizacji, uzaleznieniom (alkohol, narkotyki, inne),

·        inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

32-014 Brzezie 338 0000057765
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – koło w Wieliczce
ul.Pocztowa 1
Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudniania i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także ochrony ich praw obywatelskich głównie poprzez:

·        prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej, zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci,

·        działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny;

·        organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artytycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci;

·        działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego

·        działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i inne.

30-393 Kraków,
ul. Babińskiego 29, bl.23/3
0000088851
Fundacja Osób Niepełnosprawnych Głównymi celami fundacji jest:

·        pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób

·        działalność charytatywna;

·        ochrona i promocja zdrowia;

·        działania na rzecz osob niepełnosprawnych;

·        działałania na rzecz czynnego udzialu osób niepelnosprawnych i specjalnej troski w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju

Podolany 74
32-420 Gdów
0000179900
Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” Główne cele stowarzyszenia:

·        objęcie patronatem dzieci niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia,

·        pomoc rodzinom w zapoznaniu się z istniejącymi i nowymi metodami leczenia i rehabilitacji dzieci,

·        pomoc organizacyjna oraz finansowa rodzinom mającym kłopoty z opłaceniem potrzebnego sprzętu, rehabilitacji, kształcenia oraz innych odpłatnych świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych dzieci,

·        informowanie członków stowarzyszenia o aktach prawnych oraz przepisach dot. osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

·        integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych i inne

32-005 Niepołomice,
ul. Targowa 5
0000150740
FUNDACJA L`ARCHE Główne cele fundacji: –

·        tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów – wspólnot typu rodzinnego, skupiających osoby upośledzone, asysytentów i wolontariuszy,

·        promowanie i rozwijanie idei wolontariatu,

·        organizowanie warsztatów pracy,

·        rehabilitację i współpracę ze specjalistami (m. in. lekarz, psycholog, doradca zawodowy),

·        wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,

·        tworzenie kręgu przyjaciół,

·        oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m. in. poprzez kampanie informacyjno – promocyjne)

Śledziejowice 336,
32-020 Wieliczka
0000054452
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wieliczce, ul. Szpunara 8 Cele statutowe:

·        prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa, pozyskiwanie honorowych dawców krwi;

·        niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą;

·        prowadzenie działaności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej;

·        prowdzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy;

·        działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

·        rekrutacja, szkolenia i organizacja personelu i wolontariatu niezbędnego do wykonywania swoich zadań;

·        działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;

·        organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno – oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz inne – dla dzieci, młodzieży i dorosłych

31-116 Kraków,
ul. Studencka 19
0000225587
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek Cele statutowe:

·        ochrona i promocja zdrowia;

·        oddzialywanie na osoby używające alkoholu poprzez działania informacyjne, rozmowy, telefon zaufania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich;

·        udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej;

·        prowadzenie profilaktycznej działalności informatyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży;

·        współpraca z Kościołem oraz kościelnymi bractwami trzeźwości;

·        współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

ul. Pocztowa 1,
32-020 Wieliczka
0000175469
Stowarzyszenie Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga Cele stowarzyszenia:

·        wspieranie spolecznych inicjatyw w zakresie:pomocy społecznej, w tym osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

·        ochrona i promocja zdrowia,

·        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

·        promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Stowarzyszenie w Niepołomicach zajmuje się głównie dożywianiem ok. 150 uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niepołomicach

32-005 Niepołomice,
ul.Piękna 2
0000084670
Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby Główne cele statutowe:

·        organizowanie pomocy ludziom samotnym i ubogim;

·        udzielanie pomocy medycznej poprzez „Dom Dziennej Pomocy”;

·        opieka prawna, finansowa i pedagogiczna szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych i ubogich;

·        dbałość o tradycje i wartości chrześcijańskie;

·        profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przemoc.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących – Kuchni im. Brata Alojzego Kosiby

32-020 Wieliczka,
ul. Brata Alojzego Kosiby 31
0000042843
Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach Główne cele statutowe:

·        wystepowanie do władz szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkół w staniatkach;

·        wspieranie innowacji pedagogicznych;

·        organizowanie i finansowanie wsparcia inicjatyw wychodzących naprzeciw zainteresowaniom uczniów;

·        organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

·        udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej uczniom potrzebującym jej;

·        doposażenie szkół w Staniątkach w sprzęt i pomoce dydaktyczno – naukowe,

·        wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku szkolnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących – Kuchni im. Brata Alojzego Kosiby

32-005 Niepołomice,
Staniątki 5
0000114009
ZHP Hufiec Wieliczka Główne cele statutowe:

·        organizowanie przedsięwzięć związanych z kulturą, ochroną środowiska naturalnego, kultury fizycznej i sportu;

·        kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia;

·        organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych;

·        działanie na rzecz integracji europejskiej;

·        prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo -wychowawczej frmami pracy charakterystycznymi dla ZHP;

·        upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego;

·        prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych;

·        promowanie zdrowego trybu życia.

32-020 Wieliczka,
ul. J.Piłsudskiego 20
0000273492
Stowarzyszenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej Główne cele statutowe:

·        Prowadzenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w woli Batorskiej oraz gromadzenie środków w celu systematycznego poprawiania w nim warunków do nauki

·        Wspieranie innowacji pedagogicznych

·        Organizowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw wychodzących naprzeciwko zainteresowaniom uczniów Gimnazjum

·        Organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć

·        Doposażenie Gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne

·        Współpraca z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi

32-007 Zabierzów Bocheński,
Wola Batorska 734
0000039805
Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Główne cele statutowe:

·        prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,

·        pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

·        ochrona i promocja zdrowia

·        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

·        opieka nad osobami starszymi

·        organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

·        promocja i organizacja wolontariatu

·        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

·        pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

30-656 Kraków,
ul. Ossowskiego 5
Caritas działa na terenie Powiatu Wielickiego poprzez m.in.:
1. Świetlica św. Kingi
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka2. Stacja Opieki Caritas
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka
Tel. 12/ 288 19 42
0000207658
Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna: Główne cele statutowe:

·        Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku ziemi wielickiej na krajowych i zagranicznych targach turystycznych,

·        Opracowanie programów i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki ziemi wielickiej;

·        Propagowanie i podejmowani działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

·        Doskonalenie kadr i prowadzeni szkoleń w zakresie turystyki,

32-020 Wieliczka,
ul. Szpunara 8
0000180721