WAŻNA INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

 Realizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i wykonując obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723
z późn. zm.),  Starosta Wielicki – organ nadzorujący zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy).

 WAŻNA INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

I.  Realizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) – dalej: ustawa pppft w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Wielicki – organ nadzorujący informuje, co następuje:

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane)posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft.

II. W związku z powyższym ww. jednostki obowiązane zobligowane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z ustawy pppft:

 1. Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy pppft );
 2. Wyznaczenie osoby spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej  za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie pppft; poprzez kadrę kierownicą wyższego szczebla należy rozumieć: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko; 
 3. Wyznaczenie osoby spośród członków zarządu odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie pppft;
 4. Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej  zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy pppft; tj:
  a) zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( art. 74 ust. Ustawy pppft),
  b) 
  zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  c) zawiadamianie właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,
  d) zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1,
  w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem.
  W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
   

  5.  Przedstawienie wszystkim pracownikom/ współpracownikom procedury do zapoznania się oraz uzyskać oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą;6.  Zapewnienie każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w szkoleniu dot. realizacji tych obowiązków;

  7.  Dokonanie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (tj. do dnia 13 stycznia 2019 roku) pierwszej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy   Następnie  ww.  oceny  ryzyka,  instytucja  obowiązana  dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę tą aktualizuje się w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (np.: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw). Ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej. Oceny ryzyka należy dokonać w uwzględnianiu zapisów ustawy pppft;

  8.  Stosowanie środków  bezpieczeństwa   finansowego,   o   których   mowa  w   34 ustawy pppft w przypadkach, o których mowa  art. 35 ustawy pppft  oraz udokumentowanie ich stosowanie;

  9.  Przechowywanie dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
  10. W przypadku gdy Instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1:
  1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,
  2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej,
  3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego,
  4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków nałożonych przez ww. ustawę, podlegają karom administracyjnym (art. 147, art. 148 i art.149 ustawy).

Starosta Wielicki zwraca się ponadto o przekazanie informacji, czy stowarzyszenie/fundacja dokonało/a już transakcji, o których mowa powyżej. Informację w tej sprawie należy przekazać w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Instytucje obowiązane tj.: stowarzyszenia posiadające osobowość prawną
(w tym kluby sportowe) albo fundacje przekazują informację na adres: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka,  e-mail:  pozytek@powiatwielicki.pl

III. Linki do przydatnych komunikatów GIIF:

 1. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/wytyczne-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-w-sprawie-identyfikacji-klienta-instytucji-obowiazanej-i-weryfikacji-jego-tozsamosci-w-sytuacji-braku-jego-fizycznej-obecnosci?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8KnM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_8KnM_
 2. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci/-/asset_publisher/SVp7/content/komunikat-dotyczacy-obowiazku-szkoleniowego-z-przepisow-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fgiif%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SVp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_SVp7_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_SVp7_keywords%3D%26_101_INSTANCE_SVp7_delta%3D5%26_101_INSTANCE_SVp7_cur%3D3%26_101_INSTANCE_SVp7_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_SVp7_

TYGIEL INSPIRACJI

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza lokalnych liderów, społeczników i członków organizacji pozarządowych na spotkania inspiracyjno – sieciujące pt. „Tygiel inspiracji”

 • Chcesz poznać ludzi kochających działania społeczne podobnie jak Ty?
 • Szukasz inspiracji do działań?
 • Zastanawiasz się skąd pozyskać środki na projekty społeczne?
 • Prowadzisz działania ze znajomymi jako grupa nieformalna?

Jeśli Twoja odpowiedź któreś z powyższych pytań brzmi „tak”, to spotkanie inspiracyjno – sieciujące pt. „Tygiel inspiracji 3 ” jest właśnie dla Ciebie!

Szczegóły w załączniku:

Plakat BIS 05.12.18

Już 12 grudnia 2018 r. odbędzie się XXI Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Już 12 grudnia 2018 r. odbędzie się XXI Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

12 grudnia br. zapraszamy na Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych połączone z wręczeniem nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Podczas tegorocznej edycji poruszone zostaną tematy związane z przyszłością III sektora, nowym systemem rozliczania zadań publicznych za rezultaty. W programie Forum przewidziane są również panele stanowiące doskonałe źródło wiedzy o najnowszych możliwościach pozyskania środków z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Rejestracja na Forum trwa do 10 grudnia do godziny 10:00.

Nie zwlekaj zgłoś swoją organizację już dziś!

Formularz rejestracyjny na stronie www

Program Forum

________________________________________

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Basztowa 22 , 31-156 Kraków
Tel. 12 61 60 988, 12 61 60 538, 12 61 60 536