Jak zapewnić dostępność, realizując zadania publiczne?

5 września 2021 roku weszły w życie  kolejne przepisy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Będą one miały znaczenie szczególnie dla organizacji realizujących zadania publiczne na zlecenie samorządu

Od 20 września 2021 r. podmiot publiczny zlecając lub powierzając realizację zadań publicznych lub udzielając zamówienia publicznego podmiotom innym
niż podmioty publiczne (czyli także organizacjom społecznym), musi określić w treści umowy (na realizację / powierzenie zadań lub umowy dotyczącej
realizacji zmówienia publicznego) warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych
lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności.

W praktyce oznacza to, że w umowach podpisywanych przez Powiat Wielicki z organizacjami społecznymi na realizację zadań publicznych w 2022 r. pojawią się
zapisy dotyczące zapewnienia dostępności działań podejmowanych w ramach projektów finansowanych lub dofinansowanych przez Powiat Wielicki.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z art. 5 – 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami i zastosowanie się do określonych w nich wymogów przy składaniu ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Wielickiego w 2022 r. (i kolejne lata)

Art.  5.  [Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty inne niż podmiot publiczny]

 1. Przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), dążą w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. W przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

 

Art.  6.  [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

 1. a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
 5. e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 2. b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 3. c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

 

Art.  7.  [Dostęp alternatywny]

 1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny [dotyczy także organizacji pozarządowych] nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

 1. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.