OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 Cel Turnieju:
– popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży
– sprawdzenie umiejętności szkoleniowych zawodników
– współpraca z władzami samorządowymi

 Organizator:  Powiat Wielicki, MKS MOS Wieliczka, MOS Wieliczka

Czas i miejsce gry: 4 czerwca 2023 r. /niedziela/,  godzina rozpoczęcia 10.00  planowane zakończenie godz. 14.30  Solne Miasto w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 15 32-020 Wieliczka

  1. System rozgrywek i warunki uczestnictwa:

  Gra systemem szwajcarskim, 7 rund, tempo gry 15 minut dla zawodnika.

    Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

  • Zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2008 – 2012
  • Zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2013 r. i młodsi.

Prawo do gry mają mieszkańcy z terenu Powiatu Wielickiego i spoza powiatu. Opłata startowa od zawodnika w kwocie: 30,00 zł, będzie pobierana na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

Zgłoszenia: Termin zgłoszeń: do 31.06.2023 r. (środa). Limit miejsc: 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: Andrzej Irlik e-mail: a.irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890 po godz. 20.00.

 Nagrody:  W obu grupach dla zwycięzców puchary i dyplomy. Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju. Dla każdego uczestnika turnieju przewidziana jest koszulka okolicznościowa z logo.

 Informacje:

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.
Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
Obsługę techniczną będzie sprawować osoba, która będzie w trakcie trwania turnieju służyła pomocą osobom ze specjalnymi potrzebami.

  1. Oświadczenie RODO:

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:

  • Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.
  • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
  • Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u organizatorów.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY