Konkurs „Powstanie styczniowe 1863-1864”

Jeszcze tylko do 4 listopada do godz. 15.59 można składać wnioski do nowego
programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla
samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować
o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych.
W 2023 roku będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ze
środków nowego programu dotacyjnego będą wspierane projekty włączające
społeczności lokalne w obchody tej rocznicy. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do
popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania
Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i
kulturowej.
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:
1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych
wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych
wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
2. organizacje pozarządowe.
Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł, a
beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych.
Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego
budżetu zadania.
Dofinansowanie można uzyskać na:
1. wystawy wraz z katalogami;
2. rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty,
gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne,
spotkania, konkursy;
4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone
upowszechnieniem wyników.
Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy
zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
1. archiwa państwowe;
2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
3. uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
4. instytucje kultury;
5. organizacje pozarządowe;
6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 1 stycznia do 20 listopada 2023 r.
Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.
Załączniki do pobrania:
Instrukcja składania wniosku w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
Regulamin programu dotacyjnego BPN „Powstanie Styczniowe 1863-1864”


Zapraszamy do składania wniosków i zachęcamy do uważnego zapoznania się z
regulaminem, zwłaszcza w zakresie kwalifikujących się zadań oraz z zadań wyłączonych
z dofinansowania nie tylko ze środków dotacji, ale także w ramach wkładu własnego.


Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-
programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/
Biuro Programu „Niepodległa”