Konkursy 2019

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

Szczegóły w załącznikach:
1. Załącznik

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2020-2024 w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin Kłaj
2. Uchwała
3. Umowa Kłaj
4. Załączniki do regulaminu Kłaj
5. Załączniki do umowy Kłaj

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację przez Powiat Wielicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

Szczegóły w załącznikach:
1. Załącznik

4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przez Powiat Wielicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin Śds
2. Uchwała
3. Umowa ŚDS
4. Załączniki do reguł ŚDS
5. Załączniki do umowy ŚDS

5. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Szczegóły w załącznikach:
1. Ogłoszenie
2. Zarządzenie
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Rodo

6. Ogłoszenie konkursu na Prowadzenie Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej

Szczegóły w załącznikach:
1. Uchwała
2. Regulamin DPS
3. Umowa DPS
4. Załącznik do regulaminu DPS
5. Załącznik do umowy DPS

7. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”. Więcej informacji tutaj.

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla  realizacji w 2019 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach

Szczegóły w załącznikach:

uchwała zarządu o ogłoszeniu konkursu projektów

zał. do uchwały – Regulamin

zał. 1 do Regulaminu – wniosek z załącznikami

zał. 2 do Regulaminu – umowa

zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie

aktualizacja kosztorysu

RODO

8. Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinach:
• upowszechniania kultury,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• turystyki i wypoczynku,
• ochrony i promocji zdrowia.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała o ogłoszeniu konkursu
Regulamin konkursu
zał. 1 do Regulaminu – OFERTA
zał. 2 do Regulaminu – umowa
zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie
zał. 4 do Regulaminu – aktualizacja kosztorysu
zał. 5 do Regulaminu – aktualizacja harmonogramu
zał. 6 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 7 do Regulaminu – oświadczenie o pomocy de minimis

9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018r. – Uchwała
1a. Oferty ochrona i promocja zdrowia
1b. Oferty turystyka i wypoczynek
1c. Oferty kultura
1d. Oferty kultura fizyczna i sport
1e. Oferty odrzucone

10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia. – Uchwała
1a. Załącznik nr. 1 – oferta konkurs
1b. Załącznik 2 – umowa
1c. Załącznik 3 – sprawozdanie
1d. Załącznik 4 – aktualizacja kosztorysu
1e. Załącznik 5 – aktualizacja harmonogramu
1f. Załącznik 6 – informacja dla podmiotów kościelnych
1g. Załącznik 7 – pomoc de minimis

11. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2018 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach. – Uchwała
2a. Załącznik nr. 1 – wniosek sport
2b. Załącznik 2 – sprawozdanie sport
2c. Załącznik 3 – umowa
2d. Załącznik 4 – aktualizacja kosztorysu
2e. Załącznik 5 – aktualizacja harmonogramu
2f. Załącznik 6 – pomoc de minimis

12. Uchwała o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2016 roku.

13. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla realizacji w 2016 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, w tym: zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

14. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2016 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia.

15. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.

16. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce ul. E. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.

17. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Urzędu Gminy Kłaj, Kłaj 650, 32-015 Kłaj w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.