Konsultacje dot. projektu zmian do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza jednostki administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Głównym celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

PFRON przeprowadził analizę obowiązujących warunków realizacji programu pod kątem zwiększenia efektywności oferowanych w programie działań aktywizacyjnych. Zaproponowane zostało między innymi:

  • wprowadzenie nowego modułu adresowanego do organizacji pozarządowych, w ramach którego beneficjenci ostateczni programu kierowani będą na staże zawodowe w administracji rządowej (Moduł II „Staże zawodowe”);
  • rozszerzenie grupy beneficjentów ostatecznych programu o osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • uwzględnienie w ramach dotychczasowych form pomocy wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy;
  • zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych.

W załączeniu przesyłamy projekt zmian do programu. Prosimy o przedstawienie Państwa uwag i propozycji zmian do projektu za pośrednictwem dołączonego „Formularza zgłaszania uwag” – na adres: programy@pfron.org.pl, do dnia 18 października 2018 roku.

Załączniki:

  1. Projekt Programu
  2. Formularz zmian