Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2019 rok

Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i  o wolontariacie  do udziału w konsultacjach społecznych   w sprawie przyjęci „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalności pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok”.         

Termin konsultacji:  15 sierpnia 2018 r. – 14 września 2018 r.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zarządzenie starosty w sprawie konsultacji Programu
  2. zał. 1 – projekt uchwały do konsultacji Programu
  3. zał. 2 – formularz ankiety Programu