Konsultacje Rocznego programu współpracy z NGO na 2023 rok

21 sierpnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o przyjęciu do konsultacji społecznych projektu Rocznego  Programu  współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2024 rok.

Termin konsultacji 5- 20 września 2023 r.

Wnioski, uwagi i opinie można zgłaszać we wskazanym terminie na formularzy zmian (ankiecie) stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego.

projekt Programu Współpracy zostanie umieszczony na stronie internetowej Powiatu Wielickiego: w zakładce „Konsultacje społeczne”, w Serwisie Organizacji Pozarządowych  w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Szczegóły w załącznikach: