Konsultacje społeczne

Starosta Wielicki ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Termin konsultacji 13.08.2018 r. – 14.09.2018 r.

Wnioski i uwagi należy zgłaszać na formularzu ankiety (osobiście, mailem, pocztą).

załączniki:

Zarządzenie starosty w sprawie konsultacjii

zał. 1 – projekt uchwały do konsultacji

zał. 2 – formularz ankiety