Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2023 rok

W dniu 3 października 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2023 rok”.

Termin konsultacji i zgłaszanych uwag ustala się w okresie 6 -18 października 2022 r.

 Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na załączonym formularzu ankiety na adres: konsultacjespoleczne@powiatwielicki.pl  lub  pozytek@powiatwielicki.pl, pocztą na adres Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Wieliczce,
Rynek Górny 2.

Załączniki: