Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy z NGO na 2020 rok

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego – w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2020 rok”.
Szczegóły w załącznikach:

147 uchwała zarządu w sprawie konsultacji NGO 147 Załącznik nr 2 ankieta NGO 147. Załącznik nr 1 – projekt programu do konsultacji NGO

147 Załącznik nr 2 ankieta NGO