Konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2021 rok

7 września br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2021 rok.

Starosta Wielicki zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego dokumentu w terminie 10-24 września 2020 r.
Szczegóły w załącznikach: