Likwidacja Stowarzyszenia HORSE MENTOR

Likwidator Stowarzyszenia, podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie wyżej powołanego postanowienia wszczęta została likwidacja „Stowarzyszenie Horse Assisted Education – Horse Mentor” z siedzibą w Wiatowicach 49, 32-420 Gdów, wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350838.