Linki

Sektor pozarządowy
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie – wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych www.mistia.org.pl
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) – wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli www.fwie.eco.pl
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych www.funduszngo.pl
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych www.malopolskie.pl/NGO
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP www.ofop.engo.pl
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – planowe, etyczne i skuteczne zdobywanie funduszy na cele społeczne poprzez sponsoring, odpłatną działalność statutową, kampanie publiczne i medialne oraz budowanie relacji z darczyńcami indywidualnymi. www.fundraising.org.pl
Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT www.splot.ngo.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor – wspieranie organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich www.klon.org.pl
Kancelarie prawne pomagają polskim organizacjom
Centrum doradczo-szkoleniowego dla organizacji pozarządowych w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji www.mistia.org.pl/ngo
Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, Usługi doradcze fundusze@iss.krakow.pl
Profesjonalna pomoc organizacjom potrzebującym porady prawnej www.centrumprobono.pl
Rynek pracy
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego www.partnerstwo.org.pl
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji www.obserwatorium.malopolska.pl
Polska Przedsiębiorcza www.polskaprzedsiebiorcza.pl
Portal organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy www.bezrobocie.org.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce www.pupwieliczka.pl
Serwis Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie www.wup-krakow.pl
Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy – PROJEKT PARASOLOWY www.parasol.info.pl
Fundusze europejskie
FOL – Fundusze Online www.funduszeonline.pl
Fundusze Europejskie w Małopolsce: Centrum Informacyjne FEM www.wrotamalopolski.pl/root_FEM
Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.funduszestrukturalne.gov.pl
Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE llp.org.pl
Serwis interentowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w którym można zasięgnąć informacji o SektorowymProgramie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl
Serwis Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bogate źródło informacji o programach grantodawczych, rozwoju zasobów ludzkich, Europejskim Funduszu Społecznym, Krajowym Systemie Usług, rozwoju regionalnym www.parp.gov.pl/
Strona Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS organizującego całą gamę bezpłatnych usług dla beneficjentów EFS www.iss.krakow.pl/roszefs/