Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej – upowszechnianie kultury w 2022 roku

Działając na postawie  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 150/552/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 stycznia 2022 roku zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert w dziedzinie upowszechniania kultury.
Szczegóły w załącznikach: