Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej

Na podstawie Zarządzenia Nr  113/2018 Starosty Wielickiego z dnia 3 grudnia 2018 roku ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 grudnia 2018 r.

W skład komisji konkursowej nie zostaną powołani:

  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, które złożyły oferty
    w konkursie,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat od daty wszczęcia procedury konkursowej pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem oraz byli członkiem władz jakiegokolwiek z oferentów biorących udział w konkursie

Załączniki:

Zarządzenie Starosty w sprawie naboru do komisji konkursowej,

zał. do zarządzenia Starosty – ogłoszenie naboru

zał. do ogłoszenia – formularz zgłoszeniowy kandydata

zał. do ogłoszenia – formularz zgłoszeniowy kandydata,

zał. do ogłoszenia – klauzula RODO