Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Wiejskiego NASZA PRZESTREZŃ

Likwidacja Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasza Przestrzeń”w Winiarach

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 01/2017
z dnia 06.10.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Przestrzeń z siedzibą w Winiarach (100), 32-420 GDÓW, oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie z dnia 14.02 2018 r . Stowarzyszenie zostało poddane procedurze likwidacyjnej.

Likwidatorem stowarzyszenia została ustanowiona: Marta Stanek.

Wskazuje się, że Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych.

Niemniej jednak, wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Stowarzyszenia na adres e-mail:  marta-stanek@wp.pl w terminie do 25 marca 2018 r.

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na powyżej wskazany adres Likwidatora Stowarzyszenia.