Ogłoszenie o otwarciu procesu likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Szczygłowa PAWIE PIÓRO

Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szczygłowa „Pawie Pióro” organizacja uległa rozwiązaniu (uchwała IV/2022 z dnia 17.09.2022 r.).

 Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS umieścił informację o rozpoczęciu procesu likwidacji Stowarzyszenia w Centralnej Ewidencji Stowarzyszeń KRS (Postanowienie   NR 18390/22/775 z dnia 17.11.2022 r.) i wyznaczył likwidatorów podmiotu.

W związku z powyższym likwidatorzy Stowarzyszenia Przyjaciół Szczygłowa Pawie Pióro – Pani Agnieszka Rakoczy (arakoczy@wp.pl) i Pani Wioletta Pracuch (wiola.pracuch@wp.pl) wzywają do składania roszczeń, sprzeciwu lub zastrzeżeń co do likwidacji  mailowo w terminie: 1 grudnia – 31 grudnia 2022 roku