Otwarty konkurs ofert z dziedziny ochrony środowiska i przyrody

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

Opis konkursu:

Zarząd Powiatu Wielickiego mając na celu ochronę biologiczną pszczół miodnych oraz dzikich owadów zapylających i roślin a także promocję i edukację ekologiczną w tym zakresie, realizując zapisy „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody, zwany dalej Konkursem.

Na realizację zadań wybranych w ramach Otwartego Konkursu, zarząd Powiatu Wielickiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Celem Konkursu jest wsparcie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego pszczoły miodnej, szeroko pojętą edukację ekologiczną, wskazanie właściwych postaw ekologicznych na terenie powiatu wielickiego.

W ramach Konkursu zlecane będą zdania, których rezultatem będzie
w szczególności:

 1. utrzymanie ilości rodzin pszczelich na terenie objętym zadaniem,
 2. tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu dobrej kondycji pszczół:,
 3. poprawa zdrowotności i kondycji rodzin pszczelich,
 4. podejmowanie działań zmierzających do szerzenia wiedzy
  o przyczynach i zapobieganiu zagrożeń dla pszczół i innych owadów zapylających.

Zasięg oddziaływania pracy pszczół musi być ogólnodostępnym obszarem zlokalizowanym na terenie powiatu wielickiego, charakteryzującym się zróżnicowanym ekosystemem. Powiat Wielicki jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

Zlecanie zadań w Konkursie odbywać się będzie w formie wsparcia  realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji. Powiat Wielicki wymaga wniesienia przez Oferentów biorących udział
w Otwartym Konkursie wniesienia własnego wkładu finansowego
w wysokości min. 20 % wnioskowanej dotacji.

 Powiat Wielicki dopuszcza uwzględnienie przy realizacji zadania z wkładu osobowego Oferenta, pod warunkiem uwzględnienia w realizacji zadania zadeklarowanego ww. własnego wkładu finansowego. Jako wkład własny finansowy rozumie się środki własne Oferenta, lub środki finansowe otrzymane z innych źródeł publicznych.

 Nie dopuszcza się finansowania wnioskowanego zadania z innych pozycji budżetowych Powiatu Wielickiego.

 Powiat Wielicki nie przewiduje wniesienia i uwzględnienia w realizacji zadania wkładu rzeczowego.

Do konkursu mogą być składane oferty zaplanowanych do realizacji
w 2019 roku, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 31 sierpnia 2019 roku , a kończyć nie później niż 15 listopada 2019 roku.

Ze środków dotacji mogą być pokrywane koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i (zapłacone) najpóźniej do 14 dni od zakończenia terminu realizacji zadania. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określi umowa.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Powiatu Wielickiego, nie gwarantuje tez przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez oferenta. W takim wypadku Oferent może zrezygnować z realizacji zadania lub zrealizować zadanie w kosztach całkowitych będących sumą przyznanej dotacji i własnym wkładem finansowym zadeklarowanym w ofercie.

Kogo dotyczy Konkurs ?

O przyznanie dotacji na realizacje zdania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz stowarzyszenia zwykłe , o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688), zwane dalej Oferentem, o ile ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie oraz z celem i założeniami Konkursu oraz będą realizować zadania na ogólnodostępnym obszarze położonym na terenie Powiatu Wielickiego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688),
 2. Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 8 lipca 2019 roku
  w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Wielickiego
  z dnia 28 września 2018 roku  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok”.
 3. Uchwała Nr 36/110/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 15 lipca 2019 roku
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”

 Wymagane dokumenty:

Oferta musi zostać złożona w wersji papierowej na obowiązującym wzorze określonym
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2057).

Zaleca się również dołączenie:

 1. kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem –
  w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. statutu koła gospodyń wiejskich (o ile dotyczy Oferenta),
 3. aktualnego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualnego u z KRS,
 5. w przypadku koła gospodyń wiejskich – statutu oraz aktualnego wypisu
  z ewidencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 6. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualnego zaświadczenia
  o osobowości prawnej parafii/zakonu itp. oraz aktualnego upoważnienia dla proboszcza/przeora lub innej osoby (osób) do reprezentowania Oferenta
  i zaciągania zobowiązań finansowych,
 7. innych dokumentów, jeżeli są niezbędne np.:
  1. zgodę zarządu głównego Oferenta (na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny) – w przypadku, gdy ofertę składa terenowy oddział Oferenta nieposiadający osobowości prawnej,
  2. umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną – jeśli Oferenci składają ofertę wspólną, o której mowa w Rozdziale III ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. oświadczenia o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja,
 9. innych załączników wymienionych w Regulaminie konkursu.

Załączniki i wymagane dokumenty muszą spełniać wymogi ważności, tzn. musza być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku składania kserokopii załączników, każda strona dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
i opatrzona datą i podpisana przez uprawnioną (-e) osobę (-y). Jeżeli uprawnione osoby nie posiadają pieczątki imiennej, każda strona  musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Formularze, wnioski  do Otwartego konkursu:

Formularze, wnioski i inne dokumenty dostępne są w zakładkach załączniki do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka – z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert „Pszczoła
w Powiecie Wielickim”

Termin składania ofert:

16 lipca 2019 r. – 5 sierpnia 2019 r.

 Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 30 dni od dnia zakończenia składania ofert

Kontakt w sprawie Konkursu:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce, adres: Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, tel: 123-999-857

 Dodatkowe informacje:

W 2018 roku Powiat Wielicki wsparł realizację zadań publicznych w  dziedzinie ochrony środowiska i przyrody łączną kwotą  21 009,65 zł.

Załączniki: