II Wezwanie do składania uwag

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 roku, Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o celowości dofinansowania zadania pt. ’”Nagrody żeglarskie powiatu wielickiego” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowym.

 

Procedura rozpatrzenia złożonego wniosku (oferty)  w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco:

  1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce;

3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

 

  1. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego  terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego
    w przypadku baraku zgłoszonych uwag lub uznając ich nieważność, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie finansowe realizacji wnioskowanego zadania.

Załącznik:

Nagrody żeglarskie

——————

Joanna Boduch

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Henryka Sienkiewicza 13,
32-020 Wieliczka,

telefon: 12 399 9 -857,  517 139 267

pozytek@powiatwielicki.pl