Roczny program współpracy z NGO na 2021 rok

W dniu 30 listopada 2020 roku Rada Powiatu Wielickiego przyjęła  „Roczny Program  współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2021 rok” (zwany dalej Programem Współpracy)

Szczegóły w załącznikach: