Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim”

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  wskutek braku  złożenia ofert w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 25 lutego 2021 roku podjął uchwalę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie ochrony środowiska
i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

Treść uchwały w załączniku: