Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO za 2021 rok

Zarząd Powiatu Wielickiego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przedstawił Radzie Powiatu Wielickiego sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu  współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2021 rok” .

Załącznik: