Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

SPRAWOZDANIE


z realizacji
„Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2016 rok”
(zwanego dalej Programem Współpracy).

 

 

Sprawozdanie przedkładane jest Radzie Powiatu Wielickiego oraz opublikowane zostanie do dnia 31 maja 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej na  podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(t.j. D.U 2016 poz. 239 z późn. zm.).

 

Realizacja Programu Współpracy miała na celu pogłębienie współpracy i partnerstwa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi, wzrost potencjału
i profesjonalizmu działań organizacji pozarządowych na rzecz realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego, rozwijania potencjału i poprawy warunków życia jego mieszkańców, a tym samym wspieranie działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez m.in.:

 • rozwijanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji inicjatyw na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego;
 • włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań służących rozwojowi Powiatu Wielickiego;
 • umocnienie pozycji organizacji pozarządowych poprzez promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, dążenie do zwiększenia partycypacji mieszkańców w sferze publicznej;
 • inicjowanie i podejmowanie różnorodnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego;
 • stosowanie jasnych, przejrzystych zasad współpracy między sektorem samorządowym i sektorem pozarządowym wynikających
  z dotychczasowego doświadczenia, w celu maksymalizacji efektów realizowanych wspólnie działań;
 • umocnienie w lokalnej społeczności poczucia odpowiedzialności za wspólnotę   lokalną i   tworzenie warunków  do  zwiększenia  aktywności   społecznej mieszkańców powiatu wielickiego;
 • analizowanie i ocenianie rezultatów realizacji Programu Współpracy.

 

Adresatami Programu Współpracy były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające siedzibę na terenie Powiatu Wielickiego lub działające na rzecz jego mieszkańców.

 

Współpraca Powiatu Wielickiego w ramach realizacji Programu Współpracy
z organizacjami trzeciego sektora opierała się o zasady:

 • pomocniczości – co oznacza, że realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych Powiatu Wielickiego odbywała się poprzez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli np. przez organizacje pozarządowe
  a samorząd podejmował działania na rzecz pobudzenia i wspomagania działalności sektora pozarządowego, promując i wspierając realizację nowych oraz dotychczas wykonywanych zadań;
 • suwerenności stron – co oznacza, że Powiat Wielicki respektował odrębność
  i niezależność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracował
  z organizacjami pozarządowymi;
 • partnerstwa – co oznacza, że strony podejmowały współpracę
  w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, wypracowywaniu skutecznych sposobów realizacji zadań przy równoczesnym traktowaniu się jak równoprawne podmioty;
 • efektywności – co oznacza, że strony dążyły przy realizacji zadań publicznych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów;
 • uczciwej konkurencji – co oznacza, że wszystkie podejmowane przez Powiat Wielicki oraz organizacje pozarządowe działania w obszarze pożytku publicznego opierały się na obiektywnych i równych dla wszystkich stron kryteriach i zasadach, w sposób nie budzący wątpliwości, co do przejrzystości działań i procedur;
 • jawności – co oznacza, że strony stosowały przejrzyste zasady współpracy, oparte na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.

 

 

Realizacja Programu Współpracy odbywała się w zakresie finansowym i niefinansowym w formach omówionych poniżej.

 

 1. Współpraca finansowa

 

Realizacja Programu Współpracy w formie finansowej odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym:

1) w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in. w formie wspierania takich zadań tzn. z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.);

3) w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

4) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.  2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

5) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 575 z późn. zmian);

6) w uchwałach Rady Powiatu Wielickiego stanowiących akty prawa miejscowego obowiązującego na terenie Powiatu Wielickiego.

 

Finansowa forma realizacji Programu Współpracy odbywała się m.in. w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, które zostały jednocześnie wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i odbywała się szczególnie w dziedzinach:

 • upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez dofinansowanie organizacji imprez mających na celu podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, tradycji regionalnej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej poprzez organizację widowisk teatralnych
  i muzycznych, konkursów, wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych
  i literackich, konferencji, prelekcji, dofinansowanie organizacji imprez mających przybliżyć lokalnej społeczności kulturę i sztukę innych narodów, dotowanie działań wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci
  i młodzieży mających na celu kształtowanie patriotyzmu, pogłębianie integracji europejskiej, ochronę środowiska naturalnego itp.

2)   upowszechniania   kultury   fizycznej   poprzez  dotowanie  organizacji
i uczestnictwa w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

 • ochrony i promocji zdrowia poprzez dofinansowanie działań mających na celu profilaktykę i edukację w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia, akcentowania znaczenia zachowań prozdrowotnych, nabycia praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • upowszechniania turystyki i wypoczynku poprzez dofinansowanie imprez mających na celu rozwój turystyki, oraz przedsięwzięć propagujących aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • wspierania osób niepełnosprawnych poprzez m.in. dofinansowanie prowadzenia przez organizacje pozarządowe warsztatów terapii zajęciowej.
 • pomocy społecznej poprzez kontynuację dofinansowania organizacji pozarządowych w prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy.

 

 1. Z budżetu Powiatu Wielickiego w 2016 roku na dofinansowanie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w dziedzinach 1-4 wymienionych powyżej,
  w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono w ramach realizacji Programu Współpracy kwotę 230 000,00 zł.

 

 

Dziedzina konkursu Wysokość środków zaplanowanych Wysokość środków wykorzystanych
Upowszechnianie kultury 100 000,00[1] 72 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu
100 000,00[2] 94 500,00
Upowszechnianie turystyki i wypoczynku 25 000,00 25 000,00
Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00
Ogółem 230 000,00 196 500,00

 

 

 

 

Struktura zapotrzebowania na środki finansowe w 2016 roku
w poszczególnych dziedzinach konkursu:

 

Dziedzina konkursu  

Kwota przeznaczona

Kwota wnioskowana[3]
Kultura 100 000,00 106 398,40
Sport i kultura fizyczna 100 000,00 154 291,00
Turystyka i wypoczynek 25 000,00 34 230,00
Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00
Razem 230 000,00 299 919,40

 

 

 

 

 

 

Struktura ofert, które przeszły ocenę formalną (według  gmin), przedstawiała się następująco:

 

Gmina Ogólna ilość ofert Sport i kultura fizyczna Kultura Turystyka i wypoczynek Ochrona zdrowia
Wieliczka 21 14 5 2
Niepołomice 12 10 2  —
Biskupice 8 7 1  —
Kłaj 8 1 5 2
Gdów 1 1
Obce NGO 3 1 1 1
Razem 53 32 15 5 1

 

 

Struktura ofert, które nie otrzymały dofinansowania (według gmin):

 

Gmina Ilość ofert, które nie zostały dofinansowane W tym ilość ofert odrzuconych z przyczyn formalnych W tym ilość ofert nie dofinansowanych z powodu niskiej ilości punktów w ocenie merytorycznej/braku środków finansowych
Wieliczka 4 4 0
Niepołomice 6 5 1
Biskupice 1 0 1
Kłaj 6 6 0
Gdów 3 3 0
Obce NGO 0 0 0
Razem 20 18 2

 

 

Struktura wszystkich ofert złożonych i dofinansowanych
w poszczególnych gminach Powiatu Wielickiego przedstawiała się następująco:

Gmina Ilość złożonych ofert Ogółem ilość ofert dofinansowanych
Wieliczka 21 21
Niepołomice 12 11[4]
Biskupice 8 7[5]
Kłaj 8 8
Gdów 1 1
Obce NGO 3 3
Ogółem 53 51

 

 

 

 

Struktura  wniosków, które nie otrzymały dotacji   przedstawiała się następująco:
Gmina Ilość złożonych ofert Ilość ofert odrzuconych z przyczyn formalnych Ilość ofert, które nie otrzymały dotacji (poniżej min. 65 punktów) Ilość ofert, które nie otrzymały dotacji (powyżej 65 punktów)
Wieliczka 26 5 0 0
Niepołomice 17 4 1 0
Biskupice 9 0 1 0
Kłaj 14 6 0 0
Gdów 4 3 0 0
Obce NGO 3 0 0 0
Ogółem 73 18 2 0

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych,  suma dotacji  przyznanych i rozliczonych
w 2016 roku:

Nazwa organizacji Ilość ofert dofinansowanych Ogólna kwota przyznanych dotacji Kwota rozliczonych dotacji
Fundcja Osób Niepełnosprawnych 1 7 000,00 7 000,00
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa 1 4 000,00 4 000,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci NiepełnosprawnychDobro Dziecka” 1 4 000,00 4 000,00
UKS „Alfa” 1 4 000,00 4 000,00
TS „Wolni” Kłaj 3 13 000,00 9 000,00[6]
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca ”Pogórze Wielickie” 1 6 000,00 6 000,00
LKS „Czarnochowice” 2 7 000,00 7 000,00
 

 

Stowarzyszenie „Nowa”

 

1 4 000,00 4 000,00
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek 1 8 000,00 8 000,00
Stowarzyszenie „Moje Krzyszkowice” 1 5 000,00 5 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 2 13 000,00 13 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy” 1 6 000,00 6 000,00
Stowarzyszenie „Dom dla Kultury” 1 5 000,00 5 000,00
ZHP Chorągiew Krakowska – Hufiec Wieliczka” 1 7 000,00 7 000,00
Szkoła Futbolu „Staniątki” 2 11 000,00 11 000,00
TS „Wieliczanka” 1 5 000,00 5 000,00
Wielicki Klub Karate Kyokushinkai 1 5 000,00 5 000,00
MTS „Ikar” 4 9 000,00 9 000,00
Stowarzyszenie „Leśny Partyzant” 2 12 000,00 4 000,00[7]
UKS  „Sławkowice” 6 9 500,00 9 449,80[8]
MTS „„Spartakus”” 2 10 000,00 10 000,00
Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna 1 4 000,00 0,00[9]
MKS MOS 6 17 000,00 17 000,00
Fundacja „Szansa” 1 2 000,00 2 000,00
Małopolski Okręgowy Oddział  PCK 1 5 000,00 5 000,00
UKS „Regis” Wieliczka 3 11 000,00 11 000,00
Stowarzyszenie Miejski Chór Cantata Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach 1 5 000,00 5 000,00
Fundacja „L’Arche” 1 6 000,00 6 000,00
UKS Sygneczów 1 2 000,00 2 000,00
Razem 206 500,00 190 449,80

 

 

 

 

 1. W ramach współpracy finansowej, Zarząd Powiatu Wielickiego, na wniosek organizacji pozarządowej, zlecał w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym (tzw. małe granty, tryb pozakonkursowy).
  N
  a dofinansowanie realizacji zadań publicznych wymienionych w § 9 Programu Współpracy, jako zadania priorytetowe, Zarząd Powiatu Wielickiego przeznaczył
  w 2016 roku kwotę
  35 475,00zł, a rozliczono dotacje na ogólną kwotę
  35 303,00zł.  Dofinansowanie zadań możliwe było po spełnieniu ustawowych warunków, na podstawie uznania przez Zarząd Powiatu Wielickiego celowości dofinansowania wnioskowanego zadania.

 

 

W ramach trybu pozakonkursowego w 2016 roku dofinansowane
i rozliczone zostały następujące zadania:

 

Sport 926.92605.2360

 

 

L.p

Nazwa
stowarzyszenia
 

Tytuł zadania

Dotacja przyznana
i rozliczona
1 Stowarzyszenie  Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DZIECIĘCE MARZENIA  

 

„Zawody niepełnosprawnych”

 

 

 

5 400,00/

5 400,00

2 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych  MŁODZI DLA NIEPOŁOMIC  

 

„Zumba – fitness i taniec”

 

 

2 100,00/

2 100,00

3  

UKS ROKICIE

 

XI powiatowy piknik rodzinny – sportowe powitanie lata 2016 w Szczytnikach

 

 

 

3 050,00/

3 050,00

4 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa  

„Łapać wiatr w żagle”

 

5 425,00/

5 425,00

5 Towarzystwo Sportowe WIELICZANKA  

„Przedszkolaku pokochaj sport”

 

 

5 000,00/

5 000,00

 

6

 

UKS GDÓW

 

IV bieg Konstytucji 3 Maja
w Gdowie”

 

 

 

4 500,00/

4 500,00

7 UKS GONIEC STANIĄTKI „Szachy – ruch w stronę intelektu” 4 000,00/

4 000,00

Razem 29 475,00/

29 475,00

 

 

Kultura 921.92195.2360

 

L.p Nazwa
stowarzyszenia
 

Tytuł zadania

Dotacja przyznana
i rozliczona
1  

UKS ALFA

Z nadzieją na Kresy – bogactwo kultur dziedzictwem Europy”

 

 

4 000,00/

 4 000,00

2 Stowarzyszenie Kulturalne Dom dla Kultury To tylko miłość – arie i duety operetkowe”

 

2 000,00/

1 828,00

Razem 6 000,00/

5 828,00

 

 1. Zarząd Powiatu Wielickiego nie zlecał w 2016 roku realizacji zadań publicznych w trybie art. 19b ustawy o pożytku publicznym tzw. inicjatywa lokalna. Kwota 25 000,00 zł przeznaczona na współpracę finansową w ramach realizacji Programu Współpracy nie została wykorzystana.

 

 1. Powiat Wielicki przeznaczył na realizację Programu Współpracy kwotę 100 000,00 zł na dofinansowanie projektów wybranych w ramach otwartego konkursu dla realizacji w 2016 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

 

W ramach otwartego konkursu projektów dofinansowane i rozliczone zostały następujące zadania:

 

L.p Nazwa podmiotu Tytuł zadania Dotacja przyznana Dotacja rozliczona
 

 

1

 

 

UKS „Rokicie”

„Udział zawodniczek i zawodników
UKS ROKICIE w zawodach, turniejach i rozgrywkach ogólnopolskich”
 

 

10 000,00

 

 

10 000,00

2 MKS „Spartakus” „Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE
w zawodach w badmintonie”
 

20 000,00

 

20 000,00

3 MTS „Ikar” „Szkolenie i  udział
w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet”
20 000,00 20 000,00
4 UKS „Regis” „Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej”

 

 

25 000,00 25 000,00
5 TS „Wieliczanka” „Przygotowanie lekkoatletów do Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowców oraz zawodów międzynarodowych m.in. Letnich Igrzysk Olimpijskich  w Rio de Janeiro oraz Mistrzostw Europy
w Amsterdamie, Halowych Mistrzostw Świata w Portland”
25 000,00 25 000,00
Razem 100 000,00 100 000,00
 1. W 2016 roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi przekazano
  w ramach Programu Współpracy środki finansowe przeznaczone na
  kontynuowanie realizacji przez organizacje pozarządowe wymienionych poniżej zadań:
 • prowadzenie na terenie Powiatu Wielickiego w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 • ponadgminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Wieliczce przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 85 500,00[10];
 • ponadgminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Szarowie przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych ze Szczególnym Uwzględnieniem Dzieci i Młodzieży „Życzliwa Dłoń” – 68 400,00[11];
 • placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej –
  440 400,00[12];
 • placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pawlikowicach przez Zgromadzenie Księży Michalitów – 999 000,00[13].
 • prowadzenie na terenie Powiatu Wielickiego niżej wymienionych placówek
  w ramach ustawy o pomocy społecznej:
 • Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 216 759[14];
 • Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach – przez Fundację L’Arche – 282 748,00[15];
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” – 532 560,00[16];
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – przez Fundację L’Arche – 304 954[17].

 

 • realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j U. 2011
  Nr 127 poz. 721
  ). Wykazane niżej kwoty przeznaczone zostały na prowadzenie:
 • warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację Osób Niepełnosprawnych w Podolanach – z PFRON – 479 880 zł[18] + środki finansowe z Powiatu Wielickiego – 53 320,20 zł[19];
 • warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację L’Arche
  w Śledziejowicach – z PFRON – 543 864,00 zł[20] + środki finansowe
  z Powiatu Wielickiego –  60 429,60 zł[21].

 

6. W ramach współpracy finansowej Powiat Wielicki ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2016r., wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2016 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Środki finansowe przeznaczone na obsługę konkursu wynosiły 52 000,00 zł a zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

 

 1. W ramach współpracy finansowej Powiat Wielicki w 2016 roku ogłosił i rozstrzygnął otwarte konkursy w dziedzinie pomocy społecznej na[22]:
 • realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2016-2019
  prowadzenie w okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2019 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle chorych psychicznie;
 • realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019
  prowadzenie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku trzech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej;
 • realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019 tj. prowadzenie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy łącznie dla 55 osób upośledzonych umysłowo, osób przewlekle psychicznie chorych i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;
 • realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019
  prowadzenie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku pięciu ponadgminnych placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących w formie świetlic, łącznie dla 135 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5-16 lat;
 • realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019
  prowadzenie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju dla 14 dzieci powyżej dziesiątego roku życia, w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego;
 • realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019
  prowadzenie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 30 chłopców powyżej dziesiątego roku życia.

 

 1. Współpraca pozafinansowa

Przy realizacji Programu Współpracy, stosowna była oprócz współpracy finansowej także – w różnych formach – współpraca pozafinansowa min.in. poprzez możliwość uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu Wielickiego, na których dyskutowano i głosowano nad projektami uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji oraz konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o pożytku:

 • konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom na 2017 rok. Termin konsultacji 16 sierpnia – 14 września 2016 roku.
 • konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. Termin konsultacji: 14 – 28 listopada 2016 r.
 1. Współpraca pozafinansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami trzeciego sektora przy realizacji Programu Współpracy polegała na tworzeniu oraz współdziałaniu,
  w miarę potrzeb, przez Zarząd Powiatu Wielickiego, z innymi wspólnymi zespołami o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonymi z przedstawicieli organizacji pozarządowych,  w tym z komisjami konkursowymi, których zadaniem było opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Powiat Wielicki:

·        komisja konkursowa ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego
w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

·        komisja konkursowa ds. opiniowania wniosków złożonych
w otwartym konkursie projektów o przyznanie dotacji na realizację celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu
na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców
do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach
w 2017 roku;

 • komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019 tj. prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia, w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego wraz
  z udzieleniem dotacji na finansowanie tego zadania[23];
 • komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2020 tj. prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 30 chłopców powyżej dziesiątego roku życia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tego zadania[24];
 • komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2016-2019 w dziedzinie pomocy społecznej tj. prowadzenia w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych[25];
 • komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019 w dziedzinie pomocy społecznej tj. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku trzech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej[26];
 • komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019 w dziedzinie pomocy społecznej tj. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy łącznie dla 55 osób
  iupośledzonych umysłowo, osób przewlekle psychicznie chorych i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych[27];
 • komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2017-2019 w dziedzinie pomocy społecznej tj. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku pięciu ponadgminnych placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących w formie świetlic, łącznie dla 135 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5-16 lat wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tego zadania[28];

·        zespół ds. oceny formalnej wniosków złożonych w otwartym naborze wniosków o dotacje z budżetu Powiatu Wielickiego na 2016 rok przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu wielickiego;

 • Dodatkowo, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, składająca się z 5 osób: przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciela Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Gdowie, przedstawiciela Rady Miejskiej w Wieliczce, przedstawiciel Rady Gminy w Kłaju, przedstawiciela Powiatu Wielickiego. Rada spotykała się raz na kwartał: 29 marca, 20 czerwca, 30 września, 29 grudnia 2016 r. Na spotkaniach omawiane były bieżące sprawy dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych itp.

 

 1. Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi polegała na objęciu przez Starostę Wielickiego patronatem honorowym imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe m.in.:

 

Lp. Organizator Nazwa wydarzenia objętego patronatem honorowym
1. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Gdowie IV Bieg Konstytucji 3 Maja w Gdowie
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna , 32-732 Kamionna 263 V Międzygimnazjalny  Konkurs Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej dla uczniów powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i wielickiego
3. Stowarzyszenie „ Klub Przyjaciół Wieliczki” 50-lecie Stowarzyszenia „ Klub Przyjaciół Wieliczki”
4. Krakowski Klub Biegacza „ Dystans”, ul. Glinik 108a, 31-990 Kraków NIDEC VIII Bieg w pogoni za żubrem (Niepołomice)
5. Automobilklub Krakowski, ul. Klasztorna 1, 31-979 Kraków 5 Rajd Polski Historyczny
6. Uczniowski Klub Sportowy KORONA Kraków, os. Mistrzejowice 4/19, 31-640 Kraków Puchar Polski w Aerobiku Sportowym FISAF
7. Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach XIV Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych
8. Towarzystwo Śpiewacze „ Lutnia” w Wielicze Pobyt na terenie Wieliczki chóru z Austrii, Singkreis Volkermarkt

 

 

 1. W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi Powiat Wielicki uczestniczył w działaniach innych podmiotów mających na celu badanie kondycji i promocję podmiotów trzeciego sektora, w tym:
 • 01.2016 r. – „Monitoring współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce w 2015 r.” – ankieta on-line Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
 • 02.2016 r. – „Poradnik dla jst i ngo” – oferta przesłana przez MISTiA zakupu publikacji „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, zawierającą podsumowanie projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy
  z pożytkiem”, realizowanego przez Fundację i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides;
 • 02.2016 r. – „Kraków. Szkolenie „Finansowe ABC dla NGO” – oferta udziału w bezpłatnym szkoleniu dla osób zaangażowanych w działalność
  w trzecim sektorze (pracowników i wolontariuszy) lub planujących taką działalność http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1899614.html?utm_ source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=22.02.2016;
 • 03.2016 r. – rozesłanie zaproszenia Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie potrzeby małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, ngo, WTZ, CIS, KIS, itd.) i jak najlepsze przygotowanie wniosku
  o dofinansowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
  z subregionów podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego – http://ngo. powiatwielicki.pl/index.php?s_search =&step=25;
 • 03.2016 r. – „Rusza program PFRON: Finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych” – informacja o uruchomieniu Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. – http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/1901425.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=03.03.2016;
 • 04.2016 r. ­- „Materiały po webinarium portalu ngo.pl: Jak pisać, żeby nas czytali?” –  materiał filmowy na temat: jak ciekawie pisać o działaniach organizacji i skutecznie promować się (nie tylko) na ngo.pl? – http://poradnik.ngo.pl /wiadomosc/1906670.html;
 • 04.2016 r. – ankieta on-line Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  pt. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • 04.2016 r. – informacja i zaproszenie z Fundacji BIS i Sieci SPLOT  do wzięcia udziału w bezpłatnych  zagranicznych wyjazdach  edukacyjnych  dla pracowników samorządów lokalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w kreowanie polityk publicznych.   Wizyty studyjne dotyczyły w szczególności tematyki: współpracy administracji
  z organizacjami pozarządowymi i/lub wsparcia przedsiębiorczości społecznej i/lub prowadzenia konsultacji społeczny;
 • 05.2016 „FIO Lokalnie, edycja 2016” – informacja Fundacji BIS na temat środków finansowych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu wielickiego – http://ngo.powiatwielicki .pl/index.php?ram=show_news&id =1852;
 • 05.2016 r. – „SCWO: Webinarium „Praktyczne konsekwencje zmian
  w prawie o stowarzyszeniach”
  – zaproszenie Stowarzyszenia: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS do udziału on-line w debacie na temat zamian w ustawie Prawo o stowarzyszeniachhttp://kalendarz .ngo.pl/wiadomosc/1913055.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=05.05.2016;
 • 05.2016 r. – „Webinarium portalu ngo.pl. Idzie nowe – zmiany
  w ustawie o stowarzyszeniach
  ” – http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/ 1913108.html;
 • 05.2016 r. – „KRS wzywa do złożenia zaległych sprawozdań finansowych. Co zrobić?” – praktyczne informacje z portalu ngo.pl – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1912037.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=12.05.2016;
 • 05.2016 r. – „Prognozy zmian użytkowania ziemi w Karpatach Polskich
  w latach 2010-2060 i ich skutki dla gospodarki przestrzennej” –
  zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Geografii
  i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu FORECOMhttp://www.gis.geo.uj.edu.pl/forecom/;
 • 06.2016 r. – „Zamów poradnik: Mocni w promocji” – oferta ngo.pl skierowana do organizacji pozarządowych – http://wiadomosci.ngo.pl wiadomosc/1636897.html
 • 07.2016 r. – „Projekt dla osób niepełnosprawnych z woj. Małopolskiego” – staże płatne z możliwością zatrudnienia. www.wzoraktywnosci. rodziny.info. Projekt Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne – http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1923003.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=30.06.2016;
 • 08.2016 r. – „Wystaw się i pokaż się – Targi odpowiedzialnego biznesu już w listopadzie [patronat ngo.pl]” – dla firm i organizacji realizujących praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju i oferujących usługi i udostępnienie możliwości zaprezentowania swojej działalności na 6. Targach CSR – http://warszawa.ngo.pl/ wiadomosc/1927333.html;
 • 08.2016 r. – Informacje dotyczące realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce projektu pt. „MŁODZI, AKTYWNI
  i DOŚWIADCZENI NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY 2”
  ;
 • 09.2016 r. – zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie „Kryształy Soli” – www.malopolska.pl fb.com/lubiemalopolske;
 • 09.2016 r. – „Szkolenie „Projekt na Wschód” – jak zaplanować i napisać projekt międzynarodowy, dlaczego warto pracować nad wnioskiem
  w zespole oraz co warto brać pod uwagę pracując nad projektem
  z partnerem – informacja o szkoleniu –
  http://fed.org.pl/events-page/szkolenie-projekt-na-wschod-nabor/;
 • 09.2016 r. – informacja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  z Krakowa na temat działania Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id =1927;
 • 11.2016 r. – „List protestacyjny organizacji pozarządowych – dołącz swój podpis” – komunikat z portalu ngo: „Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od kilku dni kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i III sektora”- http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2001353.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=10.11.2016;
 • 11.2016 r. – NOWOŚĆ! Pakiet startowy. Poradnik dla nowo powstałych organizacji” Zarejestrowaliście stowarzyszenie, fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co dalej? O czym powinny wiedzieć osoby kierujące organizacją? Jakie pułapki formalne czyhają na „młode” organizacje?
  O jakich obowiązkach nie można zapomnieć? Jakie uprawnienia ma organizacja? –  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1924601.html? utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=24.11.2016;
 • 11.2016 r. – „ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM: JAK POZYSKAĆ DOBREGO PARTNERA DO PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO? 5.12.2016, 9.00 – 12.00http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/index.php/aktualnosci portal tem/393-zapraszamy-na-webinarium-jak-pozyskac-dobrego-partnera-do-projektu miedzynarodowego;
 • 12.2016 r. – „XIX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych„ – zaproszenie Województwa Małopolskiego na XIX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych połączone z wręczeniem nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xix-malopolskie-forum-organizacji-pozarzadowych;
 • 12.2016 r. – Małopolski Inkubator Innowacji społecznych – zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach akcji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
 • 12.2016 r. – „Co jest, co nie jest zbiórką publiczną [infografika]” – Zbiórki publiczne, które zgłasza się na portalu zbiorki.gov.pl, dotyczą tylko ofiar w gotówce lub w naturze, zbieranych w miejscach publicznych, na cele pożytku publicznego lub na cel religijny. Tyle przepisy. A jak w praktyce stwierdzić co zgłasza się na portalu zbiorki.gov.pl, a co nie? – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2007038.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=19.12.2016;
 1. 5. Powiat Wielicki w ramach współpracy pozafinansowej współdziałał w działaniach innych podmiotów w organizacji szkoleń i konferencji, w celu podniesienia sprawności działania organizacji trzeciego sektora oraz zwiększenia efektywności współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi poprzez przekazywanie informacji
  i promocję tego rodzaju wydarzeń m.in:
 • ·        12.04.2016 r. – zaproszenie (plakat) na konferencję zorganizowaną przez Powiat Wielicki i Fundację LEONARDO pt. „I Ogólnopolskie forum
  EX-IN”(EX-IN – pomostem do psychiatrii XXI wieku) –
  http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1837;
 • ·        30.03.2016 r. – przekazanie za pośrednictwem organizacji pozarządowych informacji przydatnych lokalnej społeczności na temat zasad udzielania
  i punktów  świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wielickim;
 • ·        16.05.2016 r. – Kurs on-line „Organy nadzoru w organizacjach pozarządowych”-  promocja kursu zorganizowanego przez Fundację Akademii Organizacji obywatelskich pt. „Organy nadzoru w organizacjach pozarządowych” – bezpłatne szkolenie on-line przeznaczone dla osób zarządzających i odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizacji pozarządowych: członków zarządu, rady fundacji, komisji rewizyjnej
  w celu ułożenia współpracy między ważnymi „ciałami” – http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1914713.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=16.05.2016;
 • ·        17.05.2016 r. – informacja na temat szkolenia organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w dziedzinach nowych możliwości finansowania działań z zakresu aktywnej integracji, usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcia ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zasad tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem gminy/powiatu, pomocy w opracowaniu dokumentów strategicznych i planistycznych w obszarze dotyczącym ekonomii społecznej, zlecania podmiotom ekonomi społecznej realizacji usług użyteczności publicznej na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – http://ngo.powiatwielicki.pl /index.php? ram=show_news&id=1860;
 • ·        24.05.2016 r. ­ – zaproszenie do udziału w projekcie Akademia Lokalnego Lidera (ALL), skierowanego do aktywnych osób z miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców w Myślenicach – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1866;
 • ·        09.06.2016 r. – „Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich” przekazanie zaproszenia na wydarzenie organizowane przez Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi oraz Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie;
 • ·        09.06.2016 r. – Projekt „Karpaty Łączą” – zaproszenie na szkolenia organizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa;
 • ·        09.06.2016 r. – zaproszenie do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE –
  pt. „Na ojczystą nutę – spotkania  z tańcem narodowym i pieśnią patriotyczną„;
 • ·        21.06.2016 r. – przekazanie zaproszenia Federacji Małopolska Pozarządowa do udziału w projekcie Małopolskie NGO – rozwój
  i współpraca
  ”,
  który miał na celu poprawę jakości i skuteczności działań małopolskich organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych. Projekt realizowany na terenie Województwa Małopolskiego
  i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Integracji Społecznej 2014-2020 (FIO) – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1890;
 • ·        16.08.2016 r. – umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Wielickiego informacji Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie o prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania, edukowania i rozwijania wolontariatu na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu na rzecz osób w wieku 60+ „Senior w akcji – na wolontariat nigdy nie jest za późno„;
 • ·        10.11.2016 r. – „Szkolenia z nowego wzoru oferty” – oferta udziału NGO
  w bezpłatnych szkoleniach na temat nowego wzoru ofert. Organizacje pozarządowe mogły dowiedzieć się na nich co wyróżnia obowiązujący od sierpnia nowy wzór oferty oraz sprawozdania (Kraków, Miechów, Skrzyszowa, Trzebinia, Łapanów, Olkusz, Libiąż oraz Lanckorona –  http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2001315.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=10.11.2016.
 1. Współpraca pozafinansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi obejmowała także formę wspomagania merytorycznego, technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, a w szczególności udzielanie pomocy przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł poprzez umieszczanie informacji o takich możliwościach na portalu organizacji pozarządowych Powiatu Wielickiego lub przesyłania ich do organizacji, których adresy mailowe znajdują się w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce:
 • 01.2016 r. – komunikat Fundacji BIS o trzeciej edycji konkursu FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE, w ramach którego młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły otrzymać od 2.000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji – https://www.facebook.com/ malopolskalokalnie/;
 • 01.2016 r.. – „Patriotyzm Jutra 2016 – nabór wniosków” – konkurs ogłoszony przez Muzeum Historii Polski – http://wiadomosci.ngo. pl/wiadomosc/1890899.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=11.01.2016;
 • 01.2016 r. – „FIO Małopolska Lokalnie edycja 2016 – zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/ 1890955.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_ campaign=11.01.2016;
 • 01.2016 r. – „Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!” – informacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży o konkursie skierowanym do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja mogła być przeznaczona na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1891984.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=18.01.2016;
 • 02.2016 r. – „ Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych” – Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1894318.html? utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=28.01.2016;
 • 02.2016 r. – Konkurs MRPiPS: „Oparcie społeczne dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi”
  – komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi
  ” – http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/1894097.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=28.01.2016;
 • 02.2016 r. –„Konkurs grantowy: 1000 pierwszych dni dla zdrowia” – komunikat Fundacji Nutricia o kolejnej edycji konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1898099.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=15.02.2016;
 • 02.2016 r. – „Konkurs MSiT: Program „Sport wszystkich dzieci”- ogłoszenie przez Ministra Sportu i Turystyki Programu „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć
  z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1898442.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=15.02.2016;
 • 02.2016 r. – „Konkurs dotacyjny: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” – komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego o ogłoszeniu konkursu ofert  w dziedzinie podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – http://wiadomosci. ngo.pl/wiadomosc/1898407.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=15.02.2016;
 • 02.2016 r. – Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie turystyki „Małopolska Gościnna”– komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego
  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku
  pn. „Małopolska Gościnna”http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/ 1895040.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign =01.02.2016;
 • 02.2016 r. –„Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Rodzinne rajdy rowerowe”, „Wakacje z piłką nożną”, „Weekendy z piłką ręczną” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899736.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=22.02.2016;
 • 03.2016 r. – informacja o możliwości uzyskania dofinansowania działalności organizacji poprzez udział w Programie KLUB mającym na celu wsparcie lokalnych środowisk sportowych – http://programklub.pl/;
 • 04.2016 r. – „Konkurs MEN: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”- komunikat Ministra Edukacji Narodowej o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1907829.html ?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=07.04.2016;
 • 04.2016 r. – „Społecznicy i organizacje z całej Polski mają jeszcze czas na składanie projektów grantowych!” – przedłużenie terminu składania ofert w  programie „Decydujesz, pomagamy” – http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/1907762.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=07.04.2016;
 • 04.2016 r. – „Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”– komunikat Ministra Sportu i Turystyki o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909589.html? utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=14.04.2016;
 • 04.2016 r. – „Zdobądź grant, by zrealizować działania na rzecz natury!”ogłoszenie przez Żywiec Zdrój SA i Fundację Nasza Ziemia konkursu grantowego realizowanego w ramach programu Po Stronie Natury dla placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i organizatorów programów społecznych na dofinansowanie działań ekologicznych na kwotę nawet 10 tys. złotych – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1909286. html?utm_source=v8__nesletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=14.04.2016;
 • 04.2016 r. – „Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” – komunikat Ministra Sportu i Turystyki
  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych – http://wiadomosci.ngo.pl /wiadomosc/1910010.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=18.04.2016;
 • 04.2016 r. – „X edycja konkursu „Świat Nikiforów” ruszyła!” – zaproszenie Fundacji United Way Polska do udziału w X edycji konkursu plastycznego „Świat Nikiforów”, skierowanego do uczestników: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, a także innych instytucji działających na rzecz osób dorosłych
  z niepełnosprawnościami rozwijających ich pasje plastyczne – http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1909808.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=18.04.2016:
 • 05.2016 r. – Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo” – http://wiadomosci.ngo.pl/ iadomosc/1913673.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=09.05.2016;
 • 05.2016 r. – „Otwarty konkurs grantowy na realizację zadania publicznego „Bliżej Polski. Regranting” – otwarty konkurs ofert Fundacji Wolność i Demokracja – http://wiadomosci.ngo.plwiadomosc/ 14154.tml?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium= mail&utm_campaign=12.05.216;
 • 05.2016 r. – „Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci” – komunikat Ministra Sportu i Turystyki o dodatkowym naborze wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” – http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/1915729.html?utm_source=v8_-_newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=19.05.2016;
 • 05.2016 r. – V konkurs na koordynację działań lokalnych „Muzeum na kółkach” – zaproszenie do współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  pt.  „Muzeum na kółkach” – http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc 1915983.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=19.05.2016;
 • 05.2016 r. – „Dodatkowe konkursy w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ogłoszeniu uzupełniających otwartych konkursów ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1916496.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=23.05.2016;
 • 06.2016 r. “Działaj z nami – seniorami!”– zaproszenie do udziału
  w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego zorganizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu
  w Krakowie http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1 875;
 • 06.2016 r. – zaproszenie do udziału w projekcie „Karpaty Łączą”organizowanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1878;
 • 06.2016 r. –„Konkurs dotacyjny na przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości” – konkurs ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego – http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1;
 • 07.2016 r. – „9. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – konkurs obejmował całą Polskę, skierowany był do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach zorganizowany przez Fundację BGK – http://wiadomosci. ngo.pl/wiadomosc/1923537.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=04.07.2016;
 • 08.2016 r. – „Edukacja globalna. Regranting” – zaproszenie Fundacji Edukacja dla Demokracji dla organizacji pozarządowych do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1926900.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=21.07.2016;
 • 08.2016 r. – „Dotacje podmiotowe: Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych”- konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na udzielenie dotacji podmiotowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego – http://wiadomosci.ngo.pl/ iadomosc/1928148.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=01.08.2016;
 • 08.2016 r. – Dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci” – informacja Ministra Sportu i Turystyki o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1928337.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=01.08.2016;
 • 08.2016 r. – informacja o konkursie „Konkurs Grantowy: 100 tys. zł od Kulczyk Foundation na inwestycje służące otoczeniu”http://kulczykfoundation. org.pl/media/63314/granty.pdf;
 • 08.2016 r. – informacja o konkursie organizowanym przez MEN na temat zastosowania TIK w kształceniu osób o zmniejszonych szansach edukacyjnych tj. osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, osób niepełnosprawnych, członków mniejszości kulturowych, etnicznych
  i religijnych, kobiet i dziewcząt ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, uchodźców lub wewnętrznych przesiedleńców;
 • 09.2016 r. – Konkurs grantowy Fundacji BGK „Na dobry początek!”- możliwość ubiegania się nawet o 10 tysięcy złotych na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs obejmował całą Polskę, skierowany był do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu
  i rekreacji w małych miejscowościach – http://wiadomosci.go.pl/adomosc 1976318.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=25.08.2016;
 • 09.2016 r. – Czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności” – informacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności o  naborze do kolejnej edycji projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. – http://www.pafw.pl/wydarzenia/ wydarzenie/2074#.V80fsDXgsyM;
 • 0.2016 r. – ogłoszenie programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” – zaproszenie do udziału w konkursie w ramach programu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcyhttp://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenie-programu-uniwersytet-mlodego-odkrywcy/;
 • 09.2016 r. – „Oddaj swój głos na tak – na dobrą sprawę” – Jeżeli Twoja organizacja zajmuje się istotnymi społecznie kwestiami i potrzebuje środków, aby realizować ciekawe inicjatywy i pomagać potrzebującym – użyj poniższego formularza i zyskaj szansę na zdobycie funduszy na realizację swoich działań! – http://www.taknadobrasprawe.pl/;
 • 09.2016 r. – „Konkurs FIO 2017 ogłoszony!” – komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłaszający konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – http://wiadomosci.ngo. l/wiadomosc/1988572.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=08.09.2016;
 • 09.2016 r. – „Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016! [patronat ngo.pl]” – komunikat Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
  o ogłoszeniu Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1970778.html;
 • 10.2016 r. – „Trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016!” – konkurs ogłoszony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
  w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –
  http://rownacszanse.pl/i293;
 • 10.2016 – „Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  w 2016 roku w zakresie przygotowania organizacji XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2017.http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996334.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=20.10.2016;
 • 10.2016 r. – „Nabór ofert na realizację zadań publicznych: Opieka nad Polonią i Polakami za granicą” – komunikat szefa Kancelarii Senatu, który działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996321.html?utm_source=v8_-_newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=20.10.2016’;
 • 10.2016 r. – Konkurs PFRON: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”- ogłoszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych http://wiadomosci.ngo. l/wiadomosc/1996397.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_ campaign=20.10.2016’;
 • 10.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie o możliwości zgłoszenia swoich najaktywniejszych wolontariuszy do konkursu Barwy Wolontariatu – http://wolontariat.org.pl /krakow/news4891/;
 • 10.2016 r. – Konkurs PFRON: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – http://wiadomosci.ngo.pl wiadomosc/1996684.html?utm_source=v8__newsletter_ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&m_campaign=24.10.2016;
 • 10.2016 r. -:Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki” –komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996758.html?utm_source =v8_-_newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign= 24.10.2016;
 • 10.2016 r. – „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017” – komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat programów na rok 2017 – http://wiadomosci.ngo.pl/iadomosc 1996766.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=24.10.2016;
 • 11.2016 r. – „Nabór w PO IiŚ: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk (2.4)” – komunikat Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o ogłoszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1
  a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/ 999886.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=03.11.2016;
 • 10.2016 r. – „Konkurs MNiSW: Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” – ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu konkursu na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999803. html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=31.10.2016;
 • 11.2016 r. – „Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” – komunikat Ministra Sportu i Turystyki
  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od
  1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – http://wiadomosci. go.pl/wiadomosc/2001558.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=1.11.2016;
 • 11.2016 r. – „Trwa konkurs PFRON: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – ogłoszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o uruchomieniu otwartego konkursu
  o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/ 1996684.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm _campaign=10.11.2016;
 • 11.2016 r. – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka  – https://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1965;
 • 11.2016 r. – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy
  ul. E. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka –  https://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram =show_news&id=1964;
 • 11.2016 r. – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj – https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1963;
 • 12.2016 r. –„Konkurs: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego o ogłoszeniu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego
  w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 r.”
  w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005664.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=05.12.2016;
 • 12.2016 r. – Konkurs dotacyjny: „Małopolska na sportowo” – ogłoszenie Zarządu Województwa Małopolskiego o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”   – http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/2005660.html?utm_source=v8_-_newsletter__ma%C5%82 opolskie&utm_medium=email&utm_campaign =05.12.2016;
 • 12.2016 r. – Znamy już regulamin konkursu ASOS 2017” – komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ogłoszeniu  otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017 – http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/2002713.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=17.11.2016;
 • 12.2016 r. „Konkurs w programie „Oparcie społeczne dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi”
  – komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008786.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=26.12.2016;

 

 1. Współpraca pozafinansowa Powiatu Wielickiego z organizmami trzeciego sektora polegała na udzielaniu, na wniosek zainteresowanych podmiotów, niezbędnych im w działalności referencji i rekomendacji.  W 2016 roku starosta Wielickie udzielił rekomendacji Stowarzyszeniu UKS REGIS WIELICZKA – jako dla organizatora Półfinałów Mistrzostw Polski Młodzików.

 

 1. W ramach realizacji współpracy pozafinansowej w Wydziale Edukacji, Sportu
  i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce udzielano pomocy merytorycznej
  in. w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących procedur rejestracji stowarzyszeń w KRS i w ewidencji prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, opracowywania statutów, wypełniania ofert konkursowych, rozliczania zlecanych do realizacji zadań podczas indywidualnych konsultacji związanych z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na
  realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego
  w dziedzinie upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku
  .

 

 1. Współpraca pozafinansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi polegała dodatkowo na promocji ich działalności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu Wielickiego i w lokalnych mediach informacji o ich działaniach, inicjatywach i potrzebach m.in.:

 

·        11.01.2016 r. – „Znamy drużyny które zagrają w lutym w ogólnopolskim turnieju BĄDŹ NASTĘPNY” – impreza sportowa zorganizowana przez  Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki pn. Ogólnopolski turniej piłki nożnej BĄDŹ NASTĘPNY  w roczniku 2005-2006 – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1804;

·        11.01.2016 r. – I MISTRZOSTWA EUROPY „CAILIFO and HONGJIA CUP” – informacja o sukcesach osiągniętych przez MKS KUNG Fu w Wieliczce – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1806;

·        11.01.2016 r. – informacja o stypendiach w dziedzinie Zarządzanie kulturą
i wspieranie rozwoju kadr kultury
na rok 2016 przyznanych Beacie Kwiecińskiej
i Maciejowi Dąbrowskiemu ze Stowarzyszenia Domu Kultury INSPIRO przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php? ram=show_news&id=1809;

·        18.01.2016 r. – zaproszenie (plakat) na Koncert Kolęd i pastorałek zorganizowany przez Chór CANTATA – http://ngo.powiatwielicki.pl /index.php?ram=show _news&id=1810;

·        25.01.2016 r. – zaproszenie na 218 spotkanie „Wieliczka-Wieliczane”
pt. „Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie (1968-2016) – w 5 rocznicę śmierci Piotra Płatka, założyciela, prezesa Teatru Rodem
z Janowic
” – zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1813;

·        19.02.2016 r. – zaproszenie na 219 spotkanie „Wieliczka-Wieliczane
pt. „Górnicy-rzeźbiarze Kopalni Soli „Wieliczka”  zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram= show_news&id=1817;

·        19.02.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki o wynikach
X QUIZ WIEDZY pt. „POWSTANIE KRAKOWSKIE W 1846 R.– PAMIĘTAMY PO 170 LATACH”  – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id =1818;

·        29.02.2016 r. – zaproszenie (plakat) na imprezę sportową zorganizowana przez LKS Czarnochowice pt. „I halowy turniej drużyn młodzieżowy o puchar starosty wielickiego”http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id =1827;

·        03.03.2016 r. – komunikat z X konkursu pt. “Powstanie Krakowskie w 1846 r. – Pamiętamy po 170 latach” – obchody 170 rocznicy Powstania Krakowskiego
w Krakowie – Podgórzu, Gdowie. Konkurs organizowany był przy udziale m.in. Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1824;

·        08.03.2016 r. – zaproszenie (plakat) Stowarzyszenia Rozwoju gminy Kłaj do udziału w projekcie „Rodzinna rekreacja” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1822;

·        08.03.2016 r. – informacja (plakat) UKS ALFA o realizacji zadania pn. „Rajd pieszy śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram=show_news&id=1825;

·        11.03.2016 r. – zaproszenie (plakat) na imprezę sportową zorganizowana przez MTS IKAR pt. „II powiatowy turniej cheerleaders w Niepołomicach” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1826;

·        16.03.2016 r. – zaproszenie (plakat) UKS ALFA do udziału w realizowanym zadaniu pt. „Z nadzieją na Kresy – bogactwo kultur dziedzictwem Europy” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1830;

·        18.03.2016 r. – informacja (plakat) o zorganizowaniu przez MKS SPARTAKUS imprezy sportowej pt. „Mistrzostwa Małopolski w badmintonie” – http://ngo.powiatwielick i.pl/index.php?ram=show_news&id=1829;

·        22.03.2016 r. – komunikat Wielickiego  Klub Karate Kyokushin o sukcesach na Mistrzostwach Polski Makroregion Południowy – Leżajsk 2016 – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php ?ram=show_news&id=1831;

·        25.03.2016 r. – zaproszenie na 220 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki z serii „W nauce
i wiedzy” pt. „Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko z AGH, specjalista w zakresie diagnostyki wibroakustycznej, kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki
w latach 1997-2012, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w latach 1999-2002, kierownik Centrum Inżynierii Akustycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1833;

·        12.04.2016 r. – zaproszenie (plakat) na imprezę sportową zorganizowaną przez UKS REGIS pt. Turniej koszykówki WIELICZKA CUP 2016” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1836;

·        18.04.2016 r. – promocja projektu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dziecęce Marzenia” mającego na celu zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla swoich podopiecznych – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1838;

·        19.04.2016 r. – zaproszenia (plakat) Stowarzyszenia „Moje Krzyszkowice” do udziału w spektaklu teatralnym pt. „Przeźroczyste zero” realizowanym w ramach zadania „Teatr Bynajmniej 3D” – http://ngo.powiatwielicki.pl /index.php?ram=show_news&id=1840;

·        19.04.2016 r. – komunikat z realizacji zadania przez MTS IKAR pt. „II powiatowy turniej cheerleaders” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram =show_news&id=1839;

·        21.04.2016 r. – zaproszenie (plakat) Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu
im. St. Moniuszki w Niepołomicach, Kolejowego Towarzystwa Kultury z Krakowa
i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach o koncercie pt. „Najpiękniejsza jest muzyka polska” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php ?ram=show_news&id=1842;

·        21.04.2016 r. – komunikat UKS REGIS z rozgrywek „Ogólnopolskiego turnieju WIELICZKA CUP 2016” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php? ram=show_news&id=1843;

·        21.04.2016 r. – zaproszenie Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki na 221 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „W 100. rocznicę ludobójstwa Ormian (1915-2015) – Ormianie w Wieliczce, trzecie z serii: „Ulice i place Wieliczki” – ulica Franciszka Aywasa, burmistrza Wieliczki w latach 1905 – 1914, 1918 – 1934” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news &id=1844;

·        22.04.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj z realizacji zadania pt. „Rodzinna rekreacja” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1848;

·        25.04.2016 r. – „Pobiegniemy po raz czwarty !!!” – informacja UKS przy Zespole Szkół w Gdowie o realizacji zadania pt. „IV Bieg Konstytucji 3 Maja
w Gdowie” –
http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1845;

·        25.04.2016 r. – „Chłopcy ze Szczytnik Mistrzami Małopolski” – informacja
o sukcesie odniesionym przez zawodników Szkoły Podstawowej w Szczytnikach
w finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1846;

·        25.04.2016 r. – komunikat UKS ROKICIE o sukcesach zawodniczek klubu
w cyklu Mistrzostw Województwa w tenisie stołowym oraz Mistrzostw Małopolski kadetów i kadetek – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram= show_news&id=1847;

·        06.05.2016 – „Muzyka bez granic” – zaproszenie na koncert chóru szwedzkiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Muzyczne Chór Camerata w Kampusie Wielickim – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1850;

·        06.05.2016 r. – zaproszenie na 222 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”
z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka” (14): „Jankówka”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1851;

·        06.05.2016 r. – „Majowy turniej mini-koszykówki” – zaproszenie na turniej mini-koszykówki zorganizowany przez NTS Ikar w ramach realizacji zleconego zadania – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1853;

·        12.05.2016 r. – zaproszenie (plakat) Chóru Miejskiego CANTATA na koncert wiosenny do Niepołomic – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php? ram=show_news&id=1854;

·        12.05.2016 r. – zaproszenie (plakat) Towarzystwa Sportowego WIELICZANKA na „Piknik majowy z Wieliczanką” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index .php?ram=show_news&id=1855;

·        17.05.2016 r. – przekazanie prośby Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”  do udziału w akcji mającej wesprzeć finansowo swoje działania – organizację warsztatów kulinarnych
w Środowiskowym Domu Samopomocy z Gruszek z zasadami zdrowego żywienia;

·        18.05.2016 r. – zaproszenie (plakat) stowarzyszenia Dom dla Kultury
o organizacji koncertu pt. „Muzyka to niebo na ziemi” http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1861;

·        23.05.2016 r. –  „VIII gminny konkursu wiedzy pt. „Karol Wojtyła – Jan Paweł II,  papież Polak (1920-2005)” dla uczniów szkół podstawowych  z miasta i gminy Wieliczka- relacja z przebiegu konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php? ram=show_news&id=1862;

·        24.05.2016 r. – komunikat z przebiegu „VIII Otwartych Szachowych Mistrzostw Przedszkolaków Powiatu Wielickiego do lat 7 o Puchar Dyrektora MOS„ –http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1863;

·        30.05.2016 r. – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016 r. – „DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPER MOCY!” – rozpowszechnienie informacji o największym święcie organizacji pozarządowych w regionie Dolnego Śląska – www.halastulecia.pl;

·        02.06.2016 r. – informacja o sukcesie Stowarzyszenia Muzycznego CHÓR CAMERATA – „La Camerata Wieliczka delecta el públic en la quarta «Cardona Canta»” – http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/60116/camerata/ wieliczka/delecta/public/quarta/cardona/canta;

·        02.06.2016 r. – „W krainie najpiękniejszych melodii” – zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Śpiewu S.Moniuszki na koncert
w Niepołomicach – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram= show_news&id=1869;

·        02.06.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia: Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna o zakończeniu  zadania „Kurs Licencjonowanych Przewodników po Pogórzu Wielickim” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram= show_news&id=1870;

·        02.06.2016 r. – „Wojewódzki turniej w minisiatkówce dziewcząt z okazji Dnia Dziecka” – zaproszenie Stowarzyszenia MKS MOS Wieliczka na turniej siatkówki http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1868

·        08.06.2016 r. – „Duży sukces młodych wielickich karateków” – komunikat Wielickiego Klubu Karate Kyokushinkai z realizacji zadania
pt. VI Międzynarodowy Turniej o Puchar Solny Karate Kyokushin Wieliczka 2016 z okazji Dnia Dziecka” – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1874;

·        03.06.2016 r. – „W krainie najpiękniejszych melodii” – zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Śpiewu ST.Moniuszki na koncert
w Niepołomicach” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id =1869;

·        03.06.2016 r. – „Oprowadzanie grup turystycznych po Gminie Niepołomice” – komunikat Stowarzyszenia: Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna  –
o zakończeniu kursu dla przewodników turystycznych i możliwości ich zatrudnienia w charakterze przewodników – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_ news&id=1870;

·        08.06.2016 r. – „Biuro Obsługi Przewodnickiej w Wieliczce” – oferta Stowarzyszenia Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna o akcji skierowanej do osób zainteresowanych obsługą turystyczną;

·        08.06.2016 r. – „Integracyjny plener malarski” – zaproszenie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” do udziału
w realizowanym zadaniu – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1876;

·        08.06.2016 r. – „Spektakle w Krzyszkowicach” – komunikat Stowarzyszenia „Moje Krzyszkowice” o swojej działalności teatralnej – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1873;

·        08.06.2016 r. – „Duży sukces młodych wielickich karateków”- komunikat
z przebiegu zawodów w ramach realizacji zadania przez Wielicki Klub Karate Kyokushinkai pt. ”VI międzynarodowy turniej o puchar solny juniorów młodzików, kadetów i dzieci”;

·        10.06.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia Klub HDK w Niepołomicach „Akcja honorowego krwiodawstwa – 12,6 litra krwi” http://ngo.powiatwielicki.pl/ index. php?ram=show_news&id=1880;

·        14.06.2016 r. – „Ruszyły projekty dofinansowane z FIO Małopolska Lokalnie oraz Województwa Małopolskiego” – dofinansowanie realizacji projektów
w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1919861.html?utm_source=v8__newsletter__ma%C5%82opolskie&utm_medium=email&utm_campaign=13.06.2016;

·        15.06.2016 r. – „Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Dnia Dziecka” – komunikat Stowarzyszenia MKS MOS z turnieju  siatkarskiego zorganizowanego z okazji DNIA DZIECKA – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1881;

·        15.06.2016 r. – zaproszenie UKS Sławkowice do udziału w finale szachowym „VIII otwartej powiatowej ligi szkolnej”http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1882;

·        15.06.2016 r. – zaproszenie UKS ROKICIE na  Piknik rodzinny
w Szczytnikach” –
http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram =show_news&id=1883;

·        15.06.2016 r. – komunikat osiągnięć MKS Kung Fu z Wieliczki z  „XVI MISTRZOSTW EUROPY WUSHU Rosja, Moskwa” – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram=show_news&id=1884;

·        16.06.2016 r. – zaproszenie na XI powiatowy piknik rodzinny – sportowe powitanie lata 2016 w Szczytnikach organizowany przez UKS ROKICIE ;

·        20.06.2016 r. – zaproszenie na koncert kończący XXIV sezon artystyczny Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki w Niepołomicach oraz z okazji Święta Dnia Ojca zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Śpiewu S.Moniuszki – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram= show_news&id=1891;

·        21.06.2016 r. – „VII memoriał im. Tadeusza Szybińskiego w Staniątkach” – zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1888;

·        21.06.2016 r. – zaproszenie (plakat) Stowarzyszenia „Dom dla Kultury” – do udziału w koncercie – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php? ram=show_news&id=1887;

·        21.06.2016 r. – zaproszenie  na  223 spotkanie z cyklu „Wieliczka- Weliczanie”,
pt. „50 lat Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (1966-2016)”;

·        23.06.2016 r. – komunikat z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram=show_news&id=1889;

·        05.07.2016 r. – relacja z zadania zorganizowanego przez UKS ROKICIE –
pt. „XI powiatowy piknik rodzinny – sportowe powitanie lata 2016
w Szczytnikach
” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_ news&id=1892;

·        08.07.2016 r. zaproszenie na 224 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie organizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1894;

·        01.08.2016 r. – komunikat TS Wilga Golkowice o sukcesach odniesionych na Mistrzostwach Polski – http://www.wilga-golkowice.malopolska.pl/?p=891;

·        01.08.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki z  „XIV meczu szachowego Brydż Wieliczka-Bochnia” – http://ngo.powiatwielicki.pl /index.php?ram=show_news&id=1897;

·        04.08.2016 r. – relacja z zadania realizowanego przez TS WOLNI Kłaj
pt. 8 Lekcja Historii z „Wolnymi” Szlakiem Piastowskim”  – http://ngo.powiatwielicki.pl /index.php?ram=show_news&id=1898;

·        08.08.2016 r. – informacja o organizowaniu turnieju przez LKS Czarnochowice
w ramach realizacji zleconego zadania „XVI turniej piłkarski im. J.R. Zaricznego
o puchar starosty wielickiego

·        01.09.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecęce Marzenia” o zawodach pływackich organizowanych w Niepołomicach w ramach realizacji zadania „Zawody Niepełnosprawnych” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show _news&id=1906;

·        02.09.2016 r. – zaproszenie na 25 spotkanie z cyklu „KOŹMICE -KOŹMICZANIE” pt. „Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam” zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram= show_news&id=1907;

·        07.09.2016 r. – zaproszenie Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu
im. St. Moniuszki w Niepołomicach Kolejowego Towarzystwa Kultury z Krakowa
i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach na koncert z okazji Święta Organizacji Pozarządowych zorganizowanego w Niepołomicach – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1909;

·        07.09.2016 r. – zaproszenie na „II rodzinny piknik piłkarski w Staniątkach „zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkola Futbolu Staniątki – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1910;

·        07.09.2016 r. – informacja Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska
o wynikach zbiórki 1% w 2016 roku – http://ngo.powiatwielicki.pl /index.php?ram= show_news&id=1911;

·        08.09.2016 r. – komunikat o wynikach zawodów zorganizowanych przez Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecęce Marzenia – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1913;

·        12.09.2016 r. – komunikat o organizowanym przez Stowarzyszenie MKS MOS turnieju w ramach zadania pt. „XXIII ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt WIELICZKA 2016”  – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram= show_news&id=1916;

·        12.09.2016 r. – zaproszenie skierowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie dla członkiń Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Małopolski na kolejne działania w ramach Domu Małopolskich Gospodyń  – cykl warsztatów proekologicznych „Nowe życie starych rzeczy”, których celem było wzmocnienie tradycyjnej roli gospodyń domowych związanej z ograniczaniem ilości odpadów komunalnych w ich domach http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1917;

·        19.09.2016 r. – „VI Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt” – impreza sportowa realizowana przez UKS SŁAWKOWICE – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1918;

·        20.09.2016 r. – „POLA CHWAŁY 2016” – komunikat o imprezie plenerowej realizowanej w Niepołomicach przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości POLA CHWAŁY – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1920;

·        27.09.2016 r. – „Flamenco w LO”– impreza artystyczna realizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dom dla Kultury” – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1923;

·        29.09.2016 r. – ”Zamiast kwiatów pomoc dla potrzebujących” – akcja Stowarzyszenia PCK  O/Wieliczka – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1926;

·        04.10.2016 r. – zaproszenie na spektakl organizowany przez Teatr Bynajmniej (Stowarzyszenie „Moje Krzyszkowice”) – http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1924;

·        04.10.2016 r. – zaproszenie na koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1928;

·        06.10.2016 r.-  „Halowa piłka nożna w Łazanach” – relacja z zawodów zorganizowanych przez UKS Sławkowice – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1930;

·        05.10.2016 r. „Przedsezonowy sprawdzian dla niepołomickiej koszykówki” –  realizacja z turnieju piłki siatkowej zrealizowanego przez MTS IKAR – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1929;

·        07.10.2016 r. – „Mam tę moc 60+” – informacja o realizacji projektu przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia adresowany do osób w wieku 60+ z terenu powiatu wielickiego – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1932;

·        11.10.2016 r. – zaproszenie do Łazan na „X młodzieżowy powiatowy turniej siatkówki” zorganizowany przez UKS SŁAWKOWICE – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram=show_news&id=1935;

·        12.10.2016 r. – zaproszenie do Niepołomic na imprezę kulturalną pt. „Jesienny koncert”  zorganizowany przez Stowarzyszenie Miejski Chór CANTATA Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach – http://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1933;

·        18.10.2016 r. – „BAGRY RACE 2016” http://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1938;

·        21.10.2016r. – „227 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „Duchowieństwo wielickie w XX wieku” – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php ?ram=show_news&id=1940;

·        24.10.2016 r. – „Puchar Polski Taijiquan” – relacja z sukcesów osiągniętych podczas Pucharu Polski Taijiquan (systemy wewnętrzne) przez zawodników Młodzieżowego Klubu Sportowego Kung Fu w Wieliczce – http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1942;

·        24.10.2016 r. – „Gwiazdy estrady w Kłaju” – relacja z zadania „Mini Playback Show” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia – http://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram= show_news&id=1941;

·        24.10.2016 r. – informacja o renowacji zabytkowego nagrobka przeprowadzonej dzięki 11 kweście na wielickim cmentarzu przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – https://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram=show_news&id=1945;

·        30.10.2016 r. – koncert w Muzeum Żup Krakowskich „To tylko miłość – arie
i duety operetkowe
” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne DOM DLA KULTURY” –https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1948;

·        02.11.2016 r. – wernisaż wystawy w ramach projektu „Mam tę moc 60+” – zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych” – https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1932;

·        02.11.2016 r. – komunikat Stowarzyszenia MKS MOS o zorganizowaniu turnieju szachowego z okazji Dnia Niepodległości – https://ngo.powiatwielicki.pl/ index.php?ram= show_news&id=1952;

·        02.11.2016 r. – komunikat UKS SŁAWKOWICE o zorganizowaniu turnieju tenisa stołowego –https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1950;

·        18.11.2016 r. – „Gwiazdka z przymrużeniem oka” – zaproszenie Studio Teatru Muzyki i Tańca  oraz Stowarzyszenia Kulturalnego  DOM DLA KULTURY;

·        22.11.2016 r. – „XVI otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja”  – zorganizowany przez MKS przy MOS – https://ngo.powiatwielicki.pl /index.php?ram=show_news&id=1966;

·        25.11.2016 r. – „228 spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie” 29 z serii „Zabytki Wieliczki”: Cmentarze” – spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki – https://ngo.powiatwielicki. pl/index.php?ram= show_news&id=1969;

·        28.11.2016 r. – „Zaproszenie do wielickiej winnicy w Pawlikowicach” – projekt realizowany przez Wielicką Lokalną Organizację Turystyczną i WPW Vinaspora sp. z o.o pn.  „Winnica Wieliczka – Ekoturystyczna Przystań” – https://ngo.powiat wielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1970;

·        28.11.2016 r. – „62 medale dla zawodników MKS Kung Fu z Wieliczki” –  komunikat o sukcesach wielickich karateków z MKS KUNG FU z Wieliczki – https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1971;

·        29.11.2016 r. – „Medaliści w Karate Kyokushin” – komunikat o sukcesach odniesionych przez karateków z Klubu Karate Kyokunhinkai z Wieliczki – https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1973;

·        05.12.2016 r. – NEWSLETTER  NR 15/2016 ODDZIAŁU  REJONOWEGO   PCK
w  WIELICZCE;

·        06.12.2016 r. informacja o organizowanych w OSP Wola Batorska Strażackich Odblaskowych Mikołajkach promujących ideę honorowego krwiodawstwa oraz bezpieczeństwo pieszych na drodze – https://ngo.powiatwielicki.pl/index. php?ram=show_news&id=1978;

·        09.12.2016 r. – „ŚWIĘTY MIKOŁAJ WŚRÓD SZACHISTÓW” – turniej szachowy zorganizowany przez MKS MOS w Magistracie Urzędu Miasta i Gminy
w Wieliczce – https://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id =1977;

·        19.12.2016 r. – Newsletter Zarządu Oddziału  PCK – Podziękowanie za darowizny 1% dla rzecz Oddziału  PCK w Wieliczce

 

 1. Współpraca pozafinansowa w trakcie realizacji Programu Współpracy polegała na umieszczaniu informacji przydatnych w działalności trzeciego sektora
  na portalu internetowym organizacji pozarządowych oraz przesyłanie ich do organizacji pozarządowych drogą mailową:

– naboru do komisji konkursowych – http://www.malopolskie.pl/
Wspolpraca/ngo/?id=15449
,

– naborze wniosków o konkursu „Mecenat Małopolski” – http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1157963.html,

– „FIO Małopolska Lokalnie edycja 2016 – zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!” – http://www.malopolskalokalnie.pl/index.html;

·        31.10.2016 r. – „Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Organizacjo, postępuj ostrożnie!” –  komunikat z portalu www.ngo.pl na temat tajników legalnej działalności organizacji pozarządowych – http://wiadomosci. ngo.pl/wiadomosc/1997567.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=31.10.2016;

·        31.10.2016 r. – „Transparentna na stronie. Obowiązki i dobre zwyczaje organizacji”- „Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Organizacjo, postępuj ostrożnie!” – – komunikat z portalu www.ngo.pl na temat tajników obowiązków i standardów przejrzystości w działalności organizacji pozarządowych np. czy warto np. umieścić w internecie statut? –  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999682.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=31.10.2016;

·        10.11.2016 r. – „Zapytaj prawnika o… prawo pracy! Rusza nowy cykl ngo.pl
i Centrum Pro Bono” – 
komunikat z portalu ngo.pl.  Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację? Masz pytania z zakresu prawa pracy? Nie musisz już przetrząsać internetu w poszukiwaniu odpowiedzi. – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/ 2001032.html?utm_source=v8__newsletter_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=10.11.2016;

·        10.11.2016 r. – „Zróżnicowane źródła finansowania NGO, cz. 2” – Stereotyp, że organizacje pozarządowe powinny robić wszystko za darmo jest wciąż żywy. Cykl Zróżnicowane źródła finansowania NGO przybliży możliwości pozyskiwania funduszy. Dla serwisu warszawa.ngo.pl przygotowuje go Karolina Cyran-Juraszek. Dziś o działalności gospodarczej – http://wiadomosci.ngo.pl /wiadomosc/2001318.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email &utm_campaign=10.11.2016;

·        18.11.2016 r. – „Dodatkowe terminy szkoleń dla małopolskich NGO” –  Fundacja zaproszenie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych na szkolenia w ramach projektów „Małopolska zachodnia i południowa poznaje nowy wzór oferty” oraz „Małopolska centralna i wschodnia poznaje nowy wzór oferty”, które zostały dofinansowane z budżetu województwa małopolskiego. Szkolenia skierowane są do organizacji pozarządowych  i obejmują zagadnienia nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań do otwartych konkursów obowiązujących od 03.09.2016 r. – https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/dodadkowe-terminy-szkolen-dla-malopolskich-ngo;

 • 11.2016 r. – „Organizacje pożytku w radiu i telewizji. Jak skorzystać?”- – Kampanie społeczne prowadzone przez organizacje pożytku publicznego mogą wykorzystywać media publiczne. Ustawa o działalności pożytku daje OPP uprawnienia do bezpłatnego czasu antenowego. Jak za darmo znaleźć się
  w telewizji! – http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2001789.html;
 • 11.2016 r. – „Zróżnicowane źródła finansowania NGO, cz. 3” – Stereotyp, że organizacje pozarządowe powinny robić wszystko za darmo jest wciąż żywy. Cykl Zróżnicowane źródła finansowania NGO przybliżał możliwości pozyskiwania funduszy – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2003140.html?utm_source =v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=21.11.2016;
 • 11.2016 r. – „PORADNIK przypomina: NGO płacą podatki. Również ten od nieruchomości” – podatek od nieruchomości nie jest podatkiem dobrze znanym – szczególnie dla tych organizacji, które właścicielami kamienic czy lokali nie są.
  Ale wynajmując, też odprowadzamy daninę. Część organizacji jest z niej zwolniona. Sprawdź w PORADNIK.NGO.PL, na czym polega to i inne zwolnienia podatkowe oraz jakie obowiązki wobec fiskusa ciążą na organizacjach pozarządowych – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2003525.html?utm_ source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=24.11.2016;
 • 11.2016 r. – „Zapytaj prawnika… W NGO cenimy księgowych. Ale czy ich prace to DZIEŁA?” – umowa o dzieło to mniejsze obciążenie finansowe dla organizacji pozarządowej. Budżety NGO zmuszają do ciągłego szukania oszczędności, dlatego stosowanie DZIEŁ – jako tańszych – kusi. Kiedy możemy sobie na to pozwolić, a kiedy nie?- wyjaśnienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono! – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2003581.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=24.11.201;6;
 • 11.2016 r. – „Publiczne pieniądze dla organizacji. Same fakty! [infografika]” –
  W moim mieście jest fundacja i jest urząd gminy. Fundacja dostała dotację
  z urzędu. Czy tak można? Co to znaczy „dostała”? Kto te pieniądze „dał”? Na co? Czy ktoś to kontroluje? Czy rządzą tym „dawaniem” jakieś reguły? – informacje
  z portalu ngo.pl – http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2002403.html”;
 • 12.2016 r. – „Ile i za co zarabiają pracownicy NGO? Tłumaczymy!” – Czy 50% przeznaczanych przez NGO na wynagrodzenia to dużo, czy mało? Od czego to zależy? Czemu w ogóle płaci się za działalność społeczną? Kogo i po co zatrudniają organizacje? Ile im płacą? Pieniądze (także w NGO) budzą emocje. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005485.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium= email&utm_campaign=05.12.2016;
 • 12.2016 r. „Zapytaj prawnika… Dwie umowy cywilnoprawne u jednego pracodawcy” – Organizacja pozarządowa może podpisać z jedną osobą więcej niż jedną umowę cywilnoprawną (np. dwie umowy zlecenia, umowę zlecenia
  i umowę o dzieło). Nie ma jednak pełnej dowolności i są rzeczy, na które musi uważać. Jakie? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono! – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/ 2005965.html?utm_source=v8__newsletter_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email& utm_campaign=08.12.2016;
 • 12.2016 r. – „Zróżnicowane źródła finansowania NGO, cz. 5” – Stereotyp,
  że organizacje pozarządowe powinny robić wszystko za darmo jest wciąż żywy. Cykl Zróżnicowane źródła finansowania NGO przybliży możliwości pozyskiwania funduszy. Dziś o tym, jak organizacje pozarządowe mogą skorzystać
  z mechanizmu usług społecznych użyteczności publicznej – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008324.html?utm_source=v8_newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=22.12.2016;
 • 12.2016 r. – „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku trafia do Sejmu” – projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego powstał
  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono go do konsultacji we wrześniu 2016 r. 20 grudnia przyjęty został przez Radę Ministrów. Ustawa proponuje m.in. zmiany usprawniające tworzenie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych w danym roku do otrzymywania 1 proc. Wprowadza też możliwość uwzględnienia przez ministra w wykazie spóźnialskich OPP, które na czas nie dostarczyły sprawozdania – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008403.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm _campaign=22.12.2016;
 • 12.2016 r. – „Nowe obowiązki w NGO od 2017 r. – stawka godzinowa dla zleceniobiorców” – minimalne wynagrodzenie dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2017 r. zaczną działać przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców
  i samozatrudnionych. Ponieważ wiele organizacji pozarządowych podpisuje (jako zleceniodawcy) takie umowy, warto żeby dowiedziały się, z jakimi NOWYMI obowiązkami jest to powiązane – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc /2008867.html?utm_source=v8__newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=26.12.2016;
 • 12.2016 r. – „Zapytaj prawnika… Czy i jak określać zakres obowiązków” – zatrudniamy księgowego, kierowcę, osobę do pracy w sekretariacie, informatyka… Można wymieniać wiele stanowisk i ciągnąć listę
  w nieskończoność. Organizacje pozarządowe, podobnie jak inni pracodawcy, potrzebują różnych pracowników. I podpisują z nimi umowy. A czy powinny określać zakres obowiązków? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii Wardyński
  i Wspólnicy w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono! – http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008778.html?utm_source=v8_newsletter__najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=26.12.2016;

 

 1. Współpraca pozafinansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi polegała na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w tym na udziale przedstawicieli samorządu powiatowego w imprezach i spotkaniach organizacji pozarządowych w np.:
 • 03.2016 r.„I halowy turniej drużyn młodzieżowy o puchar starosty wielickiego” – impreza sportowa zorganizowana przez LKS CZARNOCHOWICE;
 • 03.2016 r. – „II powiatowy turniej zespołów cheerladers”- impreza sportowa zorganizowana przez MTS IKAR;
 • 03.2016 r. – „Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Młodzików, Młodzików Młodszych, Żaków i Dzieci w Badmintonie” – impreza sportowa zorganizowana przez MKS SPARTAKUS;
 • 04.2016 r. – „Rodzinna rekreacja – taniec, ruch, zabawa” – impreza sportowa zorganizowana prze Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj;
 • 04.2016 r. – ”VIII otwarty turniej szachowy o szablę Tadeusza Kościuszki”- impreza sportowa zorganizowana przez UKS SŁAWKOWICE;
 • 04.2016 r. – „Przeźroczyste zero” – spektakl teatralny zorganizowany przez Stowarzyszenie MOJE KRZYSZKOWICE;
 • 04.2016 r. – uroczystości obchodów 800-lecia Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach;
 • 05.2016 r. – rocznica obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja – „IV bieg Konstytucji 3Maja w Gdowie”;
 • 05.2016 r. – „Zumba – fitness i taniec” – turniej tańca sportowego zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych – „Młodzi dla Niepołomic”;
 • 05.2016 r. – „VIII Otwarte szachowe mistrzostwa przedszkolaków powiatu wielickiego do lat 7 o puchar dyrektora MOS”;
 • 05.2016 r. – „Koncert wiosenny” – zorganizowany przez Stowarzyszenie Miejski Chór CANTATA Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach;
 • 05.2016 r. – „Majowy turniej mini-koszykówki” – turniej sportowy zorganizowany przez MTS IKAR;
 • 06.2016 r. – „Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Dnia Dziecka” – turniej zorganizowany przez Stowarzyszenie MKS MOS;
 • 06.2016 r. – „VI międzynarodowy turniej o puchar solny Juniorów. Młodzików, kadetów i dzieci” – turniej karate zorganizowany przez Wielicki Klub Karate Kyokushinkai;
 • 06.2016 r.- „W krainie najpiękniejszych melodii” – impreza muzyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Śpiewu
  im. St. Moniuszki;
 • 06.2016 r. – VII Forum Pełnomocników NGO – zorganizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
 • 06.2016 r. – konferencja „Na ojczystą nutę – spotkania z tańcem narodowym i pieśnią patriotyczną” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGORZE WIELICKIE;
 • 06.2016 r. – jubileusz 50-lecia działalności Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki;
 • 06.2016 r. – „VII memoriał im. Tadeusza Szybińskiego w Staniątkach” – impreza sportowa zorganizowana przez Stowarzyszenie: Szkoła Futbolu Staniątki;
 • 09.2016 r. – „VII powiatowy turniej koszykówki dziewcząt” zorganizowany przez MTS IKAR w Niepołomicach;
 • 09.2016 r. – „Pola Chwały 2016” – impreza plenerowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości Pola Chwały;
 • 10.2016 r. – ”VI turniej halowej piłki nożnej dziewcząt” zorganizowany przez UKS Sławkowice;
 • 10.2016 r. – udział w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki;
 • 10.2016 r. – Inauguracji XXV-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Śpiewu im. ST. Moniuszki w Niepołomicach;
 • 10.2016 r. – „Bagry Race 2016” – regaty żeglarskie zorganizowane przez Fundację SZANSA z Sygneczowa na zakończenie sezonu żeglarskiego na Zalewie Bagry w Krakowie;
 • 10.2016 r- „Koncert Jesienny” – zorganizowany przez Stowarzyszenie Miejski Chór CANTATA Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach;
 • 10.2016 r. – turniej zorganizowany przez UKS Sławkowice
  „X młodzieżowy powiatowy turniej siatkówki” w szkole podstawowej
  w Łazanach;
 • 10.2016 r. – turniej szachowy zorganizowany przez MKS MOS dla 110 młodych szachistów– „Otwarte mistrzostwa Małopolski w szachach do lat 7” w szkole podstawowej w Przebieczanach;
 • 10.2016 r. – zawody żeglarskie dla najmłodszych żeglarzy Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Szarowa Łapać wiatr w żagle” ;
 • 10.2016 r. – „To tylko miłość – arie i duety operetkowe ” – zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Dom dla Kultury;
 • 11.2016 r. – „Mam tę moc 60+” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepelnosprawnych „Dobro Dziecka”
  z Brzezia;
 • 11.2016 r. – „XIV Otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości o puchar starosty wielickiego” – turniej zorganizowany
  w Wieliczce przez MKS MOS;
 • 11.2016 r. – „XV powiatowy turniej badmintona z okazji Dnia Niepodległości” – turniej zorganizowany w Niepołomicach przez MKS SPARTAKUS;
 • 11.2016 r. – Nagrody żeglarskie Powiatu Wielickiego” – finał konkursu zorganizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa;
 • 11.2016 r. – „I powiatowy przegląd pieśni patriotycznych” – zorganizowany w Kłaju przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj;
 • 11.2016 r. – „VI turniej halowej piłki nożnej dziewcząt” zorganizowany przez UKS przy Gimnazjum w Sławkowicach;
 • 11.2016 r. – uroczyste spotkanie przedstawicieli klubów PCK;
 • 12.2016 r. – „XVI otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja” zorganizowany przez MKS MOS w Wieliczce;
 • 12.2016 r. – „Mikołajowe spotkania z koszykówką” – zabawa sportowa zorganizowana przez MTS IKAR w Niepołomicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieliczka, dnia 7 marca 2017 r.

[1] Zarząd Powiatu Wielickiego rozdysponował w ramach dotacji kwotę 82 000,00 zł.

[2] Zarząd Powiatu Wielickiego rozdysponował w ramach dotacji kwotę 94 500,00 zł.

[3] Wartość dotacji w ofertach, które przeszły ocenę formalną.

[4] Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych Młodzi dla Niepołomic nie uzyskano min. punktów określonych w regulaminie.

[5] UKS przy Gimnazjum w Sławkowicach nie uzyskano min. punktów określonych w regulaminie.

 

[6] Nie podpisano umowy na zadanie „Wieczory z muzyką Władysława Żeleńskiego” z przyznaną mniejsza dotacją

[7] Rozwiązano umowę na zadanie „World art underground” a dotację na zadanie
„8. Wielickie Zaduszki Kulturalne” w ramach 61.Krakowskich Zaduszek Jazzowych” wykorzystano częściowo.

[8] Zwrócono częściowo niewykorzystaną dotację przy zadaniu „VIII otwarty turniej szachowy o szablę Tadeusza Kościuszki”.

[9] Rozwiązano umowę na realizację zadania ”Kurs przewodnicki”.

[10] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016).

[11] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016).

[12] organizacja wybrana w 2015 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczną umowę na 2016 rok.

[13] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016).

[14] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016). Kwota uzależniona jest corocznie od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

[15] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016). Kwota uzależniona jest corocznie od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

[16] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016). Kwota uzależniona jest corocznie od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

[17] organizacja wybrana w 2013 roku w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3-letnią umowę (na lata 2014-2016). Kwota uzależniona jest corocznie od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

[18] kwota zaplanowana na podstawie algorytmu ustalonego przez PFRON  na rok 2016 r.

[19] Środki własne Powiatu Wielickiego.

[20] kwota zaplanowana na podstawie algorytmu ustalonego przez PFRON  na rok 2016 r.

[21] Środki własne Powiatu Wielickiego.

[22] Zadania realizowane przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.

[23] W ramach zadania realizowanego przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.

[24] W ramach zadania realizowanego przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.

[25] W ramach zadania realizowanego przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.

[26] W ramach zadania realizowanego przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.

[27] W ramach zadania realizowanego przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.

[28] W ramach zadania realizowanego przez PCPR – jednostkę organizacyjną Powiatu Wielickiego.