Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z NGO za 2022 rok

Rada Powiatu Wielickiego, po zapoznaniu się w dniu 19.04.2023 roku ze sprawozdaniem z  realizacji „Rocznego Programu  współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2022 rok”  przyjęła oficjalnie dokument na posiedzeniu w dniu  5 czerwca 2023 roku

Załączniki: