Wezwanie do składania uwag – tryb pozakonkursowy

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 20 października br. podjął decyzję o uznaniu celowości dofinansowania zadania pt. „V Mikołajkowe spotkanie z koszykówką” wnioskowanego do realizacji przez MTS IKAR w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ Zarząd Powiatu Wielickiego  zamieszcza ofertę [zadania] na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
 
Zarząd Powiatu Wielickiego informuje, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Załącznik: