Wezwanie do składania uwag

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o uznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. celowości dofinansowania w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zadania pt. Summer Music Festiwal – Wieliczka 2019 wnioskowanego przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Straussowskie.

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2019 poz. 688).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert. Uwagi można zgłaszać mailem na adres pozytek@powiatwielicki.pl.

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

załączniki: