Wezwanie do składania uwag

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o podjęciu w dniu 28 maja br. decyzji
o celowości dofinansowania w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) przedstawionego poniżej zadania pn.: ”Zobaczyć Francję Braill’em” – wnioskowanego przez Koło PZN OM w Wieliczce;

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2018 poz. 450 z póz. zm.).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert.

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

WNIOSEK KOŁA PZN OM oferta – koło PZN OM w Wieliczce