Wezwanie do składania uwag do oferty

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o uznaniu w dniu 20 marca 2023 r. celowości dofinansowania w 2023 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zadania pt. „9 Wielicki Cup – Krajowy Turniej Badmintona” wnioskowanego przez Stowarzyszenie Badminton Lider

 Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2022 poz. 1327 ze zm.).

Każdy, w terminie do 26 marca 2023 r. może zgłosić uwagi do przedstawionej oferty. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert. Uwagi można zgłaszać mailem na adres pozytek@powiatwielicki.pl.

Po upływie wskazanego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

Załącznik: