Wezwanie do składania uwag – Fundacja MALI MISTRZOWIE

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o uznaniu w dniu 18 lutego 2019 r. celowości dofinansowania w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zadania pn.:  ”Salt Mine Cup 2019″ – wnioskowanego przez Fundację MALI MISTRZOWIE.

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2018 poz. 450 z póz. zm.).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert. Uwagi można zgłaszać mailem na adres pozytek@powiatwielicki.pl.

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

Załącznik:

Jednocześnie, Zarząd Powiatu Wielickiego uznał niecelowość dofinansowania poniższych zadań:

  1. Festiwal Muzyki Filmowej”  oferta złożona przez OSP w Biskupicach,
  2. Zawody pływackie i konne osób niepełnosprawnych” – oferta złożona przez Stowarzyszenie  Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”,
  3. Warsztaty teatralne dla młodzieży” – oferta złożona przez Stowarzyszenie „Teatr Bynajmniej”.