Wezwanie do składania uwag – tryb pozakonkursowy

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o uznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. celowości dofinansowania w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) następujących zadań:

  1. Integrowanie poprzez muzykowanie” – wnioskowanego przez OSP w Byszycach
     z siedzibą w Byszycach,
  2. „Wycieczka z okazji Światowego Dnia Inwalidy” – wnioskowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Wieliczce
    z siedzibą w Wieliczce,
  3. „XIV powiatowy piknik rodzinny – powitanie lata 2019 w Szczytnikach – wnioskowanego przez OSP w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach,
  4. Sportowe powitanie lata 2019 w Szczytnikach”  – wnioskowanego przez
    UKS Rokicie z siedzibą w Szczytnikach.

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2018 poz. 450 z póz. zm.).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert. Uwagi można zgłaszać mailem na adres pozytek@powiatwielicki.pl.

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

Załaczniki (do opiniowania) :