Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2022 rok

W dniach 10-24 września 2021 roku na podstawie uchwały nr 132/484/2021 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 sierpnia 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2022 rok.

Projekt Programu Współpracy umieszczona był w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz dwukrotnie przesłana mailem do organizacji pozarządowych, których maile znajdują siew ewidencji Wydziału Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce z zaproszeniem do składania uwag i opinii.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do konsultowanego projektu dokumentu.