Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu

W dniach 5-20 września 2023 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Projekt Programu współpracy umieszczono w Serwisie Organizacji Pozarządowych  oraz przesłano mailem do organizacji społecznych z prośbą
o zgłaszanie uwag, opinii na przyjętym formularzu (ankiecie) proponowanych zmian.
Dodatkowo, w ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostało w  dniu 8 września 2023 roku spotkanie online z organizacjami pozarządowymi Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2024 rok”.

Wyniki konsultacji:

Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych  Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa zgłosiło uwagę, aby zwiększyć środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w trybie art. 19 a (tzw. małe granty). Dofinansowanie zadań w tym trybie nie jest obowiązkiem lecz jest fakultatywnym uprawnieniem Zarządu Powiatu Wielickiego i zgodnie z ustawą o pożytku można na jego realizację przeznaczyć nie więcej niż  20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje trzeciego sektora. Kwota ujętą w Rocznym Programie Współpracy jest zaplanowaną kwotą minimalną i nie ogranicza Zarządu Powiatu Wielickiego w jego ustawowych kompetencjach, w związku z tym Wydział ESZ proponuje nie zmieniać zapisów w Programie Współpracy.

Inne uwagi ani opinie nie wpłynęły

W trakcie konsultacji społecznych dokonano poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej
w  11 ust. 2 pkt 1 Programu Współpracy (suma wynosi 300 tys. a nie 200 tys.).