Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu

W dniach 14 – 18 października odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Konsultacje skierowane do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) miały formie ankiety umieszczonej w BIP na stronie Powiatu Wielickiego oraz w w zakładce  „Konsultacje społeczne” z zaproszeniem do składania propozycji zmian, uwagi i wyrażanie opinii.
W wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do zainteresowanych podmiotów.