Wyniki konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2023 rok

W dniach 6  –  18 października 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne  projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2023 rok”. 

Projekt dokumentu przesłany został do organizacji pozarządowych mailem, zamieszczony był w  Serwisie Organizacji Pozarządowym, w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce Konsultacje Społeczne z zaproszeniem do składania uwag
i propozycji. 

dodatkowo, 12 października 2022 r.  Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce zorganizował on-line w ramach konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2023 rok spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Podczas konsultacji społecznych nie zostały zgłoszone żadne merytoryczne uwagi ani propozycje do projektu.