Wyniki konsultacji społecznych z NGO z terenu Powiatu Wielickiego

w dniach 2-16 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne dwóch projektów uchwał Rady powiatu Wielickiego:

  1.  projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej;
  2. projektu Rady Powiatu Wielickiego w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2020 rok.

Konsultacje odbyli się w formie ankiety przesłanej mailowo do podmiotów wymienionych  wyżej oraz zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z podmiotami,
o których mowa powyżej. Dodatkowo projekty aktów prawnych umieszczone zostały na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w BIP i zakładce „Konsultacje społeczne”, na portalu internetowym organizacji pozarządowych z zaproszeniem do zainteresowanych osób i podmiotów o ustosunkowanie się do dokumentów.
W wyniku konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ani opinie do konsultowanych projektów aktów prawnych.