Wyniki konsultacji społecznych

W dniach 17 – 24 czerwca 2019 roku, na podstawie uchwały nr 33/98/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2019 roku  odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok”.

Konsultacje odbyły się z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w formie ankiety przesłanej mailem do ww. podmiotów.
Dodatkowo, konsultowany dokument umieszczony został w BIP, n a stronie intenetowej Powiatu Wielickiego w zakładce „Konsultacje społeczne”  i  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji, nie zostały zgłoszone żadne uwagi, opinie ani wnioski, w związku z czym projekt uchwały w wersji nie zmienionej zostanie przekazany pod obrady Rady Powiatu Wielickiego