XIII edycja nagrody „Świadek Historii” [ZGŁOSZENIA]

Oddział IPN w Krakowie oraz Delegatura IPN w Kielcach zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów w XIII edycji nagrody honorowej Świadek Historii.

Nagroda „Świadek Historii” wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Przyznaje ją Kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi. Do wniosku należy dodać wypełnione załączniki – do pobrania.

Wnioski osób działających na terenie województwa małopolskiego należy przesłać do 31 maja 2024 r. na e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków

Więcej informacji, w tym lista nagrodzonych w latach ubiegłych, na stronie krakowskiego oddziału IPN.