Zakończenie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2019 rok

 

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce informuje
o zakończeniu w dniu 13 września br. konsultacji  społecznych
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie  przyjęcia do konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalności pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok”.         

Konsultacje odbyły się na podstawie Zarządzenia Nr 72/2018 Starosty Wielickiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w oparciu o przepisy uchwały Nr  XXVIII/237/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt wskazanej uchwały został:
– umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej,
– na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE”,
– dwukrotnie przesłany mailem do organizacji społecznych z zaproszeniem do składania uwag i opinii.

Dodatkowo w dniu 7 września br w Starostwie Powiatowym w Wieliczce zorganizowane było spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 

Żadne uwagi ani opinie do konsultowanego projektu uchwały nie zostały zgłoszone.