Zakończono konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wielkiego w sprawie tzw. dotacji na zabytki

17 listopada 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

informacja o konsultacjach umieszczona była na portalu organizacji pozarządowych , 
w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Projekt uchwały przesłany został do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z prośbą o zajęcie stanowiska,

W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi, wniosków i opinii do konsultowanego dokumentu