Zapobieganie terroryzmowi i praniu pieniędzy

 WAŻNA INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Realizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. 2019 r. poz. 1115.) – dalej: ustawa pppft w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Wielicki – organ nadzorujący informuje, co następuje:

I. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2097 r. poz. 713) oraz fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane)posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft.

II. W związku z powyższym ww. jednostki obowiązane zobligowane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z ustawy pppft:

 1. Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy pppft );
 2. Wyznaczenie osoby spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej  za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie pppft; poprzez kadrę kierownicą wyższego szczebla należy rozumieć: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko;
 3. Wyznaczenie osoby spośród członków zarządu odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie pppft;
 4. Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej  zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy pppft; tj:
  • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( art. 74 ust. Ustawy pppft),
  • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  • zawiadamianie właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,
  • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Przedstawienie wszystkim pracownikom/ współpracownikom procedury do zapoznania się oraz uzyskać oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą;
 6. Zapewnienie każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w szkoleniu dot. realizacji tych obowiązków;
 7. Dokonanie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (tj. do dnia 13 stycznia 2019 roku) pierwszej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy    Następnie  ww.  oceny  ryzyka,  instytucja  obowiązana  dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata.

Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę tą aktualizuje się w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (np.: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw).

Ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej. Oceny ryzyka należy dokonać w uwzględnianiu zapisów ustawy pppft;

 1. Stosowanie środków  bezpieczeństwa   finansowego,   o   których   mowa  w  34 ustawy pppft w przypadkach, o których mowa  art. 35 ustawy pppft  oraz udokumentowanie ich stosowanie;
 1. Przechowywanie dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
 1. W przypadku gdy Instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1:

1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych,

2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej,

3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego,

4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków nałożonych przez ww. ustawę, podlegają karom administracyjnym (art. 147, art. 148 i art.149 ustawy).

Starosta Wielicki zwraca się ponadto o każdorazowe przekazanie informacji, czy stowarzyszenie/fundacja dokonało/a już transakcji, o których mowa powyżej. Informację w tej sprawie należy przekazać w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Instytucje obowiązane tj.: stowarzyszenia posiadające osobowość prawną
(w tym kluby sportowe) albo fundacje przekazują informację na adres: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka,  e-mail:  pozytek@powiatwielicki.pl

III. Linki do przydatnych komunikatów GIIF:

 1. https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej;
 2. https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif
 3. https://www.gov.pl/web/finanse/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu
 4. https://www.gov.pl/attachment/68f69514-de5e-48ac-b1dc-9c95bd722131
 5. https://www.gov.pl/attachment/076364e5-1122-4e63-b41e-58fa4e441115