Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Starosta Wielicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i równoprawnych im – na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego – podmiotów na spotkanie zorganizowane w dniu 10 października 2019 r. w ramach konsultacji społecznych:

  1. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego
    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3
    ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 20
    20 rok”,

  2. projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia trybu
    i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w auli Starostwa Powiatowego
w Wieliczce, Rynek Górny 2
.