Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu organizacji pozarządowych Powiatu Wielickiego

Starostwo Powiatowe w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ngo.powiatwielicki.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Nie wszystkie pliki są przygotowane jako dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym i niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych (np. nieprawidłowo przygotowane tabele).
 2. Brak opisu alternatywnego dla nietekstowych informacji.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 5. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 6. Strona nie zawiera wyszukiwarki oraz aktualnej mapy strony.

Wyłączenia

 1. Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Wieliczce i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostosowane z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 3. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie nie można korzystać ze wszystkich standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Dubiel w Wydziale Organizacyjnym, adres poczty elektronicznej irena.dubiel@powiatwielicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 399 98 31.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres mailowy sekretariat@powiatwielicki.pl, irena.dubiel@powiatwielicki.pl oraz elektronicznie na skrytkę ePUAP: o03wq89ojp/SkrytkaESP

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce:

 1. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka
 2. ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka
 3. ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka
 4. ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Pałac Przychockich) posiada dwa wejścia. Do głównego wejścia od strony Rynku 2 prowadzą schody. Drugie wejście do budynku, usytuowane jest od strony ul. M. Kopernika 2, 2a. Wjazd na parking od strony ul. M. Kopernika 2, 2a ogranicza szlaban. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 1. Przed budynkiem od strony ul. M. Kopernika 2, 2a znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jest ono zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym i dostępne z poziomu chodnika.
 2. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących – klawisze na panelu są wypukłe i oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 3. Kancelaria Starostwa – dziennik podawczy znajduje się na pierwszym piętrze, na wprost wyjścia z windy.
 4. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 5. W budynku umożliwiony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 6. Toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wszystkich kondygnacjach budynku.
 7. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku dostępna jest lupa dla osób słabowidzących.
 10. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 13. Pracownik Wydziału Organizacyjnego udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
 14. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 15. Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody zarówno od ul. Słowackiego, jak i ul. Szpunara. Drugie wejście usytuowane jest na poziomie parkingu podziemnego (wjazd na parking od ul. Słowackiego ogranicza szlaban). Z poziomu parkingu osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z widny osobowej. Dodatkowo od strony ul. Słowackiego zainstalowana jest na zewnątrz budynku platforma dla osób poruszających się na wózkach.

 1. W podziemnym parkingu, do którego wjazd jest od ul. Słowackiego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Dla osób załatwiających sprawę w budynku przy ul. Słowackiego 29 dostępny jest również parking przy ul. Szpunara 22, na którym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking przy ul. Szpunara ogranicza szlaban. Parking nie jest zintegrowany z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do głównego wejścia do budynku przy ul. Słowackiego 29 (konieczność pokonania schodów).
 3. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, przyciski na panelu nie są wypukłe, ani oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 4. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Brak automatycznie otwieranych drzwi.
 5. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 6. Na parterze, w pobliżu wejścia głównego do budynku znajduje się Kancelaria Starostwa – dziennik podawczy, punkt informacyjny, gdzie zastosowano pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację osobom słabosłyszącym. Możliwość podjazdu do obniżonej lady recepcji wózkiem inwalidzkim.
 7. W punkcie informacyjnym pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku.
 8. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 10. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 13. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 14. Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka

 1. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przy ul. Park Kingi 4.
 2. Wejście na teren budynku Komendy odbywa się w asyście dyżurnego strażaka.
 3. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych.
 5. W budynku nie ma urządzeń dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 6. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 8. Możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą, w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce – Archiwum Zakładowe, ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Wejścia do budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i są dostępne z poziomu chodnika.

 1. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Klawisze pięter oznaczone są alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 2. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową usytuowana jest na parterze budynku.
 4. 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 7. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 8. W budynku są oznaczenia (poza nielicznymi pomieszczeniami) w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Aplikacja mobilna 

Brak aplikacji