Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwis organizacji pozarządowych Powiatu Wielickiego

Starostwo Powiatowe w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwis organizacji pozarządowych Powiatu Wielickiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki są przygotowane jako dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym i niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych (np. nieprawidłowo przygotowane tabele).
 • Brak opisu alternatywnego dla nietekstowych informacji.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Wieliczce i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostosowane z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Dubiel.
 • E-mail: irena.dubiel@powiatwielicki.pl
 • Telefon: 123999831

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Wielicki
 • Adres: Rynek Górny 2
  32-020 Wieliczka
 • E-mail: sekretariat@powiatwielicki.pl
 • Telefon: 123999800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Pałac Przychockich) posiada dwa wejścia. Do głównego wejścia od strony Rynku 2 prowadzą schody. Drugie wejście do budynku, usytuowane jest od strony ul. M. Kopernika 2, 2a i dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku dostępne jest z poziomu chodnika.

 • Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, niewidomych i niedowidzących – klawisze na panelu są wypukłe i oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku umożliwiony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 • Toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przed budynkiem od strony ul. M. Kopernika 2, 2a znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest ono zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Pracownik Wydziału Organizacyjnego udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 • Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody zarówno od ul. Słowackiego, jak i ul. Szpunara. Drugie wejście usytuowane jest na poziomie parkingu podziemnego (wjazd na parking od ul. Słowackiego). Z poziomu parkingu osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z widny. Dodatkowo od strony ul. Słowackiego zainstalowana jest na zewnątrz budynku platforma dla osób poruszających się na wózkach.

 • W podziemnym parkingu, do którego wjazd jest od ul. Słowackiego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dla osób załatwiających sprawę w budynku przy ul. Słowackiego 29 dostępny jest również parking przy ul. Szpunara 22, na którym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking nie jest zintegrowany z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do głównego wejścia do budynku przy ul. Słowackiego 29 (konieczność pokonania schodów).
 • Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, przyciski na panelu nie są wypukłe, ani oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Brak automatycznie otwieranych drzwi.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 • Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Wydział Zarządzania i Reagowania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka

 • Wydział Zarządzania i Reagowania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przy ul. Park Kingi 4.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Wejście na teren budynku Komendy odbywa się w asyście dyżurnego strażaka.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą Wydziału Zarządzania i Reagowania Kryzysowego, w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce – Archiwum Zakładowe, ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Wejścia do budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i dostępne są z poziomu chodnika.

 • Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Klawisze pięter oznaczone są alfabetem Braille’a. Komunikat dźwiękowy o numerze piętra.
 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową usytuowana jest na parterze budynku.
 • 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 • W części budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Stanowisko zamiejscowe w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 15K/5, 32-005 Niepołomice, (lokal zapewnia Gmina Niepołomice).

 • Biura zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce zlokalizowane są na drugim piętrze  budynku mieszkalnego
 • Brak windy, schodołazu.
 • Brak recepcji.
 • Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Brak miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą wydziału, w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.