NGO i zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych. Przypominamy o nowych obowiązkach organizacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty. Informacje o NGO-sach do rejestru trafiają jak na razie za pośrednictwem innych instytucji (np. banków). Jednak już niedługo będą musiały dostarczać je same organizacje.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji?nws_poradnik=47604efa-6db9-4ff4-95d2-412cfddc52bd&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=18.10.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego – dotacje dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 11 października podjął uchwalę o przyjęciu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie  określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

Termin składania uwag: 14-28 października 2021 r.

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany spowodowane są wejściem w życie przepisów ustawy z dnia o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1026 ze zm.), w szczególności art. 5 ustawy.

W celu ujednolicenia konsultacji wprowadzono formularz ankiety do składania wniosków, zmian, opinii.
Szczegóły w załącznikach:

Informacja dot. Spotkań konsultacyjnych proj. z MKDNiS modelu udostępniania kultury osobom ze szczególnymi potrzebami

MKDNiS, PFRON i Fundacja Kultury bez barier realizuje projekt „Kultura bez barier”. W jego ramach powstaje model udostępniania oferty instytucji kultury osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Model ten następnie zostanie pilotażowo wdrożony w ramach konkursu grantowego, w którym m.in. samorządowe instytucje kultury będą mogły ubiegać się o granty w wysokości do 250 000 zł na realizację we współpracy z organizacjami pozarządowymi zadań poprawiających dostępność ich oferty.

Nabór do konkursu grantowego planowany jest na grudzień 2021, a już 14 i 15 października odbędą się w formule online spotkania konsultacyjne projektu modelu udostępniania oferty.
Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 12 października 2021 r.

Informacje o spotkaniach, projekt ww. modelu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PFRON pod adresem https://bit.ly/2YfwkY5       

Kontakt w sprawie: tel.: 22 50 55 370,    kultura@pfron.org.pl

Więcej informacji o samym projekcie znajduje się pod  adresem: http://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Z poważaniem,

Tel: (22) 60-171-95

Elżbieta Skorupska

Departament Administracji Publicznej
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
elzbieta.skorupska@mswia.gov.pl
www.kwrist.mswia.gov.pl