Wezwanie do składania uwag

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br., Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o celowości dofinansowania zadania „Bliżej muzyki” – w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Procedura rozpatrzenia złożonego wniosku (oferty)  w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco:

  1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce;

3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

  • Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego  terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego
  • w przypadku baraku zgłoszonych uwag lub uznając ich nieważność, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie finansowe realizacji wnioskowanego zadania.

oferta Cantaty

——————

Joanna Boduch

koordynator ds. współpracy z NGO

pozytek@powiatwielicki.pl

———————-