II tura konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Więcej informacji:

https://wydarzenia.ngo.pl/315434-ii-tura-konsultacji-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-wzorow-ofert-i-ramowych-wzorow-umow.html?nws_important=859d1e40-2fe1-4c49-ae00-e734497bb24e&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=23.01.2020