KONSULTACJE SPOŁECZNE

Starosta Wielicki zaprasza  organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projekty „Rocznego Program  współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2018 rok”

zał. 1 projekt programu

zał. 2 ankieta

Zarządzenie