Nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie w dziedzinie kultury fizycznej

ESZ.524.1.2020

 Zarządzenie Nr  7/2020 Starosty Wielickiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie kultury fizycznej.

 Działając na postawie  art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 9 pkt I Ocena merytoryczna Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie kultury fizycznej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 60/214/2020 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie kultury fizycznej:

§1

 Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione

  1. art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami pozarządowymi, do zaopiniowania ofert złożonych
    w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie kultury fizycznej.
  2. W skład komisji konkursowej, wejdą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (z wyłączeniem osób wchodzących w skład  organizacji pozarządowych, które złożyły oferty oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie).
  3. W skład komisji konkursowej wejdą osoby, które zostaną wybrane przez Zarząd Powiatu Wielickiego na podstawie deklaracji zgłoszeniowych złożonych
    w odpowiedzi na niniejsze zarządzenie.

§2

  1. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołączony został wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: